Khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2023 là vấn đề được rất nhiều người lao động và doanh nghiệp quan tâm và tìm đọc.

  1. Bảo hiểm xã hội là gì?

Căn cứ vào Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 giải thích như sau:

Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

‘1. Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

‘2. Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

‘3. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Như vậy, bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Các chế độ bảo hiểm xã hội được quy định tại Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

– Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia, có các chế độ sau đây: Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất.

– Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình có các chế độ sau đây: Hưu trí, tử tuất

– Bảo hiểm hưu trí bổ sung do Chính phủ quy định.

  1. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cao nhất từ ngày 01/7/2023 là bao nhiêu?

Căn cứ Mục 3 Thông báo 2651/TB-BHXH năm 2023 của Bảo hiểm xã hội TP.HCM về mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có quy định:

Từ ngày 01/7/2023, mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm y tế cao nhất bằng 36.000.000 đồng/tháng.

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng, cụ thể:

– Vùng I là 93.600.000 đồng/tháng.

– Vùng II là 83.200.000 đồng/tháng.

  1. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 01/7/2023 là bao nhiêu?

Quy định tại Mục 4 Thông báo 2651/TB-BHXH năm 2023 của Bảo hiểm xã hội TP.HCM có quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, cụ thể

Mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện hàng tháng sẽ do người tham gia tự chọn:

– Thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng.

– Cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở là 36.000.000 đồng.

Mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian tối đa 10 năm.

Mức hỗ trợ cụ thể:

– Hộ nghèo (30%): 1.500.000 x 22% x 30% = 99.000 đồng/tháng.

– Hộ cận nghèo (25%): 1.500.000 x 22% x 25% = 82.500 đồng/tháng.

– Người tham gia khác (10%): 1.500.000 x 22% x 10% = 33.000 đồng/tháng.

  1. Tỷ lệ đóng BHXH 2023

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trích đóng theo tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động. Tỷ lệ trích đóng BHXH của người lao động và người sử dụng lao động khác nhau đối với từng đối tượng.

4.1 Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2023 đối với lao động Việt Nam

Người lao động Việt Nam có tỷ lệ trích đóng BHXH bắt buộc theo tiền lương đóng BHXH. Cụ thể tỷ lệ đóng như trong bảng sau:

Các cụm từ viết tắt:

  • Quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ-TS);
  • Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN);
  • Bảo hiểm y tế (BHYT);
  • Mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí, tử tuất (HT-TT);
  • Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN).
Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
14% 3% 0,5% 1% 3% 8% 1% 1,5%
21,5% 10,5%
Tổng cộng 32%

 

4.2 Mức đóng BHXH năm 2023 đối với lao động nước ngoài

Đối với người lao động nước ngoài, năm 2023 tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí, quỹ BHYT. Người sử dụng lao động sử dụng lao động là người nước ngoài trích đóng các khoản vào quỹ hưu trí, quỹ ốm đau, quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, trừ quỹ bảo hiểm thất nghiệp không phải trích đóng.

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT-TT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
14% 3% 0,5% 3% 8% 1,5%
20,5% 9,5%
Tổng cộng 30%

Lưu ý: Đối với trường hợp doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là 0.3%.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply