Khi nào doanh nghiệp phải công bố kết quả chương trình khuyến mại? Việc báo cáo và thông tin công khai kết quả khuyến mại thực hiện thế nào?

  1. Doanh nghiệp phải công bố kết quả trúng thưởng chương trình khuyến mại trong thời hạn bao lâu?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì trong trường hợp thực hiện chương trình khuyến mại theo các hình thức sau đây, thời hạn công bố kết quả trúng thưởng và trao giải thưởng của chương trình không được vượt quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện khuyến mại:

(1) Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương) được quy định tại Điều 12 Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

(2) Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi) được quy định tại Điều 13 Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

(3) Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận theo quy định tại khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại 2005.

  1. Thủ tục báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 21 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp thực hiện chương trình khuyến mại phải có văn bản báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nơi đã đăng ký và được xác nhận) về kết quả thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại theo hình thức (2) và (3) Mục 1 nêu trên.

Trong trường hợp phải trích nộp 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng vào ngân sách nhà nước, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thu nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại theo Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định thu nộp của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp Khoản tiền 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại theo quyết định.

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp ngân sách nhà nước, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo theo Mẫu số 09 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP cho cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thu nộp. Các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại phải được thương nhân lưu trữ và chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Lưu ý: Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại theo các hình thức sau đây không phải báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại:

(i) Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại theo quy định tại khoản 8 Điều 92 Luật Thương mại 2005;

(ii) Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền theo quy định tại Điều 8 Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

(iii) Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền theo quy định tại Điều 9 Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

(iv) Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá) theo quy định tại Điều 10 Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

(v) Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ theo quy định tại Điều 11 Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

(vi) Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác theo quy định tại Điều 14 Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

(vii) Doanh nghiệp thực hiện chương trình khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương) có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng.

  1. Khi nào phải thông báo công khai thông tin về kết quả khuyến mại?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì doanh nghiệp thực hiện chương trình khuyến mại theo các hình thức ngoài các hình thức (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) và (vii) tại Mục 2 nêu trên có trách nhiệm thông báo công khai thông tin về kết quả thực hiện khuyến mại tại địa điểm khuyến mại hoặc trên phương tiện thông tin hoặc trên website của doanh nghiệp (nếu có website).

Nội dung thông tin phải thông báo công khai gồm:

– Tên chương trình khuyến mại;

– Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);

– Hình thức khuyến mại;

– Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

– Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

– Thời gian thực hiện khuyến mại;

– Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);

– Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng đã trao của chương trình khuyến mại.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply