Căn cứ Điều 45 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội, quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

“Điều 45. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

… 4. Chính phủ quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với các trường hợp sau đây:

a) Người nộp thuế có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh;

b) Người nộp thuế thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nhiều địa bàn; người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với các loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh;…”.

Căn cứ Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

“2. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính (trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 Điều này) tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính. Đồng thời, người nộp thuế phải nộp Bảng phân bổ số thuế phải nộp (nếu có) theo từng địa bàn cấp tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính,…”.

Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP:

Tại Khoản 8 Điều 3 quy định về giải thích từ ngữ: “8. “Đơn vị phụ thuộc” bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện”.

Tại Khoản 1 Điều 12 quy định về phân bổ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế hạch toán tập trung có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác nơi có trụ sở chính:

“Điều 12. Phân bổ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế hạch toán tập trung có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác nơi có trụ sở chính

  1. Người nộp thuế có hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính theo quy định tại Khoản 2, Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và phân bổ số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh…”.

Tại Điều 13 quy định về khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng:

“Điều 13. Khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng

  1. Các trường hợp được phân bổ:

… d) Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp), trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP;

… 2. Phương pháp phân bổ:

… 3. Khai thuế, nộp thuế:

  1. Đối với đơn vị phụ thuộc trực tiếp bán hàng, sử dụng hoá đơn do đơn vị phụ thuộc đăng ký hoặc do người nộp thuế đăng ký với cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc, theo dõi hạch toán đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào thì đơn vị phụ thuộc khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị phụ thuộc…”.

Quy định khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân

Tại Điều 17 quy định khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Điều 17. Khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế, phân bổ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

  1. Các trường hợp được phân bổ:

… c) Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất;

… 2. Phương pháp phân bổ:

… 3. Khai thuế, quyết toán thuế, nộp thuế:…”.

Tại Điều 19 quy định về khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế thu nhập cá nhân:

“Điều 19. Khai thuế, tính thuế, phân bổ thuế thu nhập cá nhân

  1. Trường hợp phân bổ:

a) Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả tại trụ sở chính cho người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác.

… 2. Phương pháp phân bổ:

a) Phân bổ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:

… 3. Khai thuế, nộp thuế:

a) Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công: …”.

Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 87 quy định về hiệu lực thi hành:

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

… Mẫu biểu hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư này được áp dụng đối với các kỳ tính thuế bắt đầu từ ngày 01/01/2022 trở đi. Đối với khai quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2021 cũng được áp dụng theo mẫu biểu hồ sơ quy định tại Thông tư này…”.

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 /10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Thuế

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

… 3. Điểm b khoản 6 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau: …”.

Tình huống: Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa là chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính, thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính. Chi nhánh không có con dấu riêng, không có tài khoản ngân hàng riêng, không trực tiếp bán hàng và không sử dụng hóa đơn riêng do chi nhánh đăng ký phát hành.

Công ty bà Loan phải thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Chi cục Thuế quận Thanh Xuân) và phân bổ số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh (TP. Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa).

Bà Loan hỏi, phương pháp phân bổ, khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế đối với các loại thuế được phân bổ thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 17, Điều 19 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính có đúng không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp công ty của bà Loan có hoạt động, kinh doanh trên địa bàn cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính thì địa điểm nộp hồ sơ khai thuế là cơ quan thuế quản lý trụ sở chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Trường hợp chi nhánh công ty của bà là cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) thì chi nhánh thuộc trường hợp phân bổ thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính. Công ty thực hiện khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Trường hợp chi nhánh công ty của bà là cơ sở sản xuất thì chi nhánh thuộc trường hợp phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Công ty của bà thực hiện khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế, phân bổ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ.

Trường hợp công ty của bà chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính thì công ty thuộc trường hợp phân bổ thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Công ty thực hiện khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply