Khi nhận khoản tiền đặt cọc có xuất hóa đơn không? Tạm ứng theo hợp đồng có xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu không?

Căn cứ Điều 328 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội quy định về đặt cọc chuyển nhượng:

Điều 328. Đặt cọc

  1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.
  2. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Căn cứ Khoản 4 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định thời điểm xác định thuế GTGT

“Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

…4. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ.”

Căn cứ điều 79 Thông tư 200/2014/TT-BTC

“b) Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

– Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp;

– Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

– Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo;

– Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.”

Doanh nghiệp áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thời điểm lập hóa đơn được thực hiện như sau:

Đối với dịch vụ, sẽ lập hóa đơn tại thời điểm dịch vụ hoàn thành hoặc thời điểm thu trước tiền dịch vụ (trừ thu tiền cọc hoặc tiền tạm ứng của các hợp đồng dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).

Như vậy, theo quy định nêu trên chỉ có duy nhất những trường hợp sau được phép tạm ứng mà không phải lập hóa đơn là: thu tiền cọc hoặc tiền tạm ứng của các hợp đồng dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng.

Tạm ứng theo hợp đồng có xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu không?

CV số 42900/CT-TTHT ngày 26 tháng 06 năm 2017 trả lời nội dung như sau:

“Căn cứ các quy định trên và hồ sơ công ty cung cấp, trường hợp Công ty TNHH Ericsson Việt Nam ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật và giải pháp liên quan đến mạng viễn thông cho khách hàng thì:

– Trường hợp công ty nhận tiền đặt cọc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng (tại thời điểm nhận tiền chưa cung cấp dịch vụ, chưa thực hiện hợp đồng) thì công ty chưa phải lập hóa đơn GTGT đối với khoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng này.

– Trường hợp Công ty thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ cho khách hàng thì Công ty phải lập hóa đơn theo quy định, ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

Công văn số 76514/CT-TTHT của Cục thuế Hà Nội ngày 23/11/2017 hướng dẫn về chính sách thuế đối với khoản tiền đặt cọc như sau:

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Công Sông Đà ký hợp đồng đặt cọc số 01/2015/HĐĐC với Công ty Hải Phòng (bên nhận chuyển nhượng) về việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng khu văn phòng hình thành trong tương lai theo đúng quy định của pháp luật tại …. Trường hợp, để đảm bảo cho việc thực hiện ký kết hợp đồng, Công ty đã nhận khoản tiền đặt cọc tương ứng 100% giá trị hợp đồng với tiến độ đặt cọc chia thành 3 đợt và việc thu tiền đặt cọc nằm trong tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì Công ty phải lập hóa đơn, đồng thời kê khai thuế GTGT.

Trường hợp, Công ty có thu tiền ứng trước của bên nhận chuyển nhượng theo tiến độ dưới hình thức là khoản đặt cọc thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN tạm nộp là thời điểm thu tiền của khách hàng và được xác định theo quy định tại Tại Tiết a.1 Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply