Khi thực hiện quyết toán thuế TNCN tại nơi tạm trú thì có cần cung cấp giấy tạm trú trong hồ sơ quyết toán không?

Cơ sở pháp lý

Căn cứ khoản 8 điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP

  1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc loại phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế như sau:

… b) Cá nhân trực tiếp khai quyết toán thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định này bao gồm:

b.1) Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm theo quy định tại điểm a khoản này. Trường hợp cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ thi cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm. Trường hợp không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm thì cá nhân tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú.

b.2) Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:

…Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Hồ sơ khai quyết toán (Tại điểm b tiết 9.2 phụ lục I Nghị định 126/2020/NĐ-CP)

  • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công)
  • Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
  • Bản sao các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.
  • Bản sao Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc Bản sao chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế trong trường hợp theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp.
  • Bản sao các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có)
  • Tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài trong trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài
  • Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc quy định tại khoản 9.11 Phụ lục này (nếu tính giảm trừ cho người phụ thuộc tại thời điểm quyết toán thuế đối với người phụ thuộc chưa thực hiện đăng ký người phụ thuộc).

Tình huống: Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú). Tôi đã nộp tờ khai quyết toán online nơi tôi đang trạm trú là Chi cục Thuế quận Phú Nhuận. Nhân viên của đơn vị thuế có yêu cầu tôi phải gửi giấy xác nhận tạm trú thì hồ sơ mới được xét duyệt.

Cho tôi hỏi, quy định nào yêu cầu phải có giấy tạm trú mới được quyết toán thuế? Nếu có, tại sao quyết toán thuế lại cần giấy tạm trú?

Cơ quan thuế có trả lời như sau:

Trường hợp cá nhân khai quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế thì hồ sơ quyết toán thực hiện như hướng dẫn tại điểm b tiết 9.2 Phụ lục I ban hành kèm theo nghị định 126/2020/NĐ-CP. Mẫu biểu hồ sơ theo quy định tại phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC. Thành phần hồ sơ quyết toán thuế TNCN không yêu cầu giấy xác thực tạm trú.

Trong năm người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời diểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi người nộp thuế cư trú. Thông tin về nơi cư trú của người nộp thuế được xác định tại một trong các hồ sơ sau: cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, ứng dụng vneid (mức độ 2), thông báo mã định danh, thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế. Trường hợp thông tin nơi cư trú của người nộp thuế không trùng khớp với thông tin cư trú tại các hồ sơ nêu trên thì người nộp thuế bổ sung căn cứ chứng minh nơi cư trú để cơ quan thuế có cơ sở tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo đúng thẩm quyền.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply