Ấn định thuế là gì? Những trường hợp nào doanh nghiệp bị ấn định thuế?

Thuế là nguồn thu chủ yếu và quan trọng nhất trong ngân sách nhà nước. Ấn định thuế là một trong những phương pháp đặc trưng mà cơ quan thuế tiến hành áp dụng đối với một số chủ thể và trong một số trường hợp vi phạm nhất định để quản lý thuế một cách triệt để nhất.

Read more