Khoản chi phí phúc lợi và khoản chi từ Quỹ phúc lợi?

Các khoản chi về phúc lợi thường phát sinh trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, các khoản phúc lợi bao gồm những gì, có được đưa những khoản này vào cho phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN không? Và khoản chi từ Quỹ phúc lợi có khác biệt gì so với chi phí có tính chất phúc lợi? Bài viết sẽ giúp hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Read more