Mượn tiền chủ sở hữu công ty có phải là giao dịch liên kết không?

Vấn đề về giao dịch liên kết đang ngày càng được cơ quan quản lý thuế chú ý và rà soát hàng năm cũng như kiểm tra kỹ nội dung này khi quyết toán thuế. Một nghiệp vụ thường hay phát sinh nhất là chủ sở hữu cho chính công ty của mình vay tiền. Vậy trường hợp này có phải là giao dịch liên kết không?

Read more