Chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế bị phạt thế nào?

Thông tư 78/2021/TT-BTC và nghị định 123/2020/NĐ-CP đã có các quy định cụ thể về hóa đơn điện tử. Trong đó có việc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến Cơ quan Thuế và các quy định phạt khi chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử. Vậy mức phạt khi chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử thế nào?

Read more