Thông tư 78/2021/TT-BTC và nghị định 123/2020/NĐ-CP đã có các quy định cụ thể về hóa đơn điện tử. Trong đó có việc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến Cơ quan Thuế và các quy định phạt khi chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử. Vậy mức phạt khi chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử thế nào?

  1. Yêu cầu về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế

– Đối với hóa đơn có mã của cơ quan thuế:

  • Căn cứ quy định tại Điều 17 Nghị định 123, doanh nghiệp thực hiện lập hóa đơn điện tử bán hàng hóa, dịch vụ, ký số và gửi hóa đơn để cơ quan thuế cấp mã.
  • Hệ thống cấp mã hóa đơn của Tổng cục Thuế tự động thực hiện cấp mã hóa đơn và gửi trả kết quả cấp mã hóa đơn cho người gửi.
  • Doanh nghiệp có trách nhiệm gửi hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế cho người mua.

– Đối với hóa đơn điện tử không có mã:

Tại Điều 18 Nghị định 123 quy định doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng phần mềm để lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số trên hóa đơn điện tử và gửi cho người mua bằng phương thức điện tử theo thỏa thuận giữa người bán và người mua, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Tiếp đó tại Điều 22 quy định người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (chuyển trực tiếp hoặc gửi qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử).

Có hai phương thức chuyển hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế:

  1. Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/TH-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123. Nộp cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng(theo Tháng hoặc Quý), áp dụng với các trường hợp sau:

– Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực: bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không, chứng khoán.

– Bán hàng hóa là điện, nước sạch nếu có thông tin về mã khách hàng hoặc mã số thuế của khách hàng

Các hóa đơn được lập cho tổng doanh thu của người mua là cá nhân không kinh doanh phát sinh trong ngày hoặc tháng theo bảng kê chi tiết thì người bán chỉ gửi dữ liệu hóa đơn điện tử (không kèm bảng kê chi tiết) đến cơ quan thuế.

Riêng đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng thì người bán tổng hợp dữ liệu tất cả các hóa đơn bán xăng dầu trong ngày theo từng mặt hàng để thể hiện trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử và chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử này ngay trong ngày

  1. Phương thức chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn áp dụng đối với trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

Người bán sau khi lập đầy đủ các nội dung trên hóa đơn gửi hóa đơn cho người mua và đồng thời gửi hóa đơn cho cơ quan thuế. Tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư 78 bổ sung thời điểm chuyển chậm nhất là trong cùng ngày gửi cho người mua.

  1. Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn bị xử phạt bao nhiêu?

Căn cứ Điều 30 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định mức phạt khi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn như sau:

“Điều 30. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 06 đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;

b) Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;

b) Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này.”

Theo đó, nếu chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn sẽ bị xử phạt đến 20 triệu đồng.

  1. Làm thế nào để hạn chế tình trạng chậm chuyển dữ liệu?

Khi chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến Cơ quan Thuế, người nộp thuế sẽ bị xử phạt theo quy định. Vì thế để tránh bị phạt, người nộp thuế cần chuyển dữ liệu đúng hạn. Theo quy định, hành vi vi phạm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử bao gồm:

– Chuyển dữ liệu muộn hơn thời hạn quy định

– Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu không đầy đủ

– Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho CQT trong thời hạn quy định.

Để tránh tình trạng này, người nộp thuế cần lưu ý thời hạn quy định, tổng hợp đúng và đủ các hóa đơn đã xuất. Sau đó chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế theo quy định dành cho từng đối tượng.

Ngoài ra, người nộp thuế cần lựa chọn các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử và tỏ chức truyền nhận dữ liệu hóa đơn điện tử uy tín. Đây là các tổ chức sẽ hỗ trợ đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply