Xuất hóa đơn điều chuyền hàng cho chi nhánh phụ thuộc

Tại Điểm d, Điều 13, NĐ 123/2020/NĐ-CP quy định:

Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

– Sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

– Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ; sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hóa gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.

Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh số hàng hóa bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hóa bán ra có thuế suất thuế giá trị gia tăng khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hóa bán ra theo từng nhóm thuế suất.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo hóa đơn giá trị gia tăng của cơ sở giao hàng xuất cho.

Trường hợp các đơn vị phụ thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị phụ thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng.

Như vậy, khi xuất hóa đơn điều chuyển hàng cho chi nhánh phụ thuộc:

  • Trường hợp sử dụng hóa đơn:

–   Cơ sở giao hàng xuất hóa đơn theo giá vốn cho chi nhánh, đơn vị phụ thuộc.

–   Khi xuất bán hàng cho khách hàng, chi nhánh/ đơn vị phụ thuộc xuất hóa đơn cho khách hàng.

  • Trường hợp sử phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ:

–   Khi xuất bán hàng cho khách hàng, chi nhánh/ đơn vị phụ thuộc xuất hóa đơn cho khách hàng.

–   Đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về công ty để cơ sở giao hàng lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh. Bảng kê có thể được lập cho 05 -10 ngày/ 1 lần nếu số lượng và doanh thu hàng hóa bán ra rất lớn

–   Dựa trên bảng kê tổng hợp, cơ sở giao hàng xuất hóa đơn cho đơn vị chi nhánh, phụ thuộc.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo hóa đơn giá trị gia tăng của cơ sở giao hàng xuất cho.

Công ty con nộp tiền bán hàng vào tài khoản công ty mẹ được không?

Điều 45, Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

“Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Hiện Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định hướng dẫn không có quy định bắt buộc chi nhánh phải mở tài khoản ngân hàng nhưng để thỏa các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT thì chi nhánh phải mở tài khoản và chuyển tiền về công ty trụ sở”

=>Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn về xuất hóa đơn điều chuyển hàng hóa cho chi nhánh phụ thuộc ở giai đoạn chuyển tiếp như sau:

“Căn cứ quy định trên, trong thời gian từ ngày Nghị định số 123/2020/NĐ-CP được ban hành đến ngày 30/6/2022, các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP vẫn còn hiệu lực thi hành. Theo đó, trường hợp Chi nhánh Công ty bà là đơn vị hạch toán phụ thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính, Chi nhánh có tài khoản, con dấu riêng và khai quyết toán thuế TNDN tại trụ sở chính, khi xuất điều chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau thì sử dụng hóa đơn theo hướng dẫn tại Điểm 2.6 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.”

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ