10 trường hợp lập hóa đơn điện tử không cần có đủ nội dung

Hóa đơn điện tử được lập khi bán hàng phải có những tiêu thức nhất định. Bên cạnh đó, vẫn có không ít trường hợp lập hóa đơn điện tử không cần có đủ nội dung để phù hợp với thực tiễn sử dụng, ví dụ chữ ký điện tử hoặc tên, địa chỉ của người mua khi mua hàng hóa thiết yếu.

Read more