Theo Tổng Cục Thuế, Từ ngày 01/07/2022 Cơ quan Thuế sẽ không cấp Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân giấy mà các tổ chức chi trả thu nhập phải chuyển sang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử.

Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu tức là việc tính thuế dựa trên thu nhập của người nộp thuế khi đã trừ đi các khoản thu nhập được tính vào miễn thuế và các khoản được giảm trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân cùng các văn bản, hướng dẫn liên quan.

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử là gì?

Tại Khoản 5, Điều 3 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP nêu rõ:

Chứng từ điện tử bao gồm các loại chứng từ, biên lai theo khoản 4 Điều này được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ thuế cấp cho người nộp thuế hoặc do tổ chức thu thuế, phí, lệ phí cấp cho người nộp bằng phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật phí, lệ phí, pháp luật thuế.

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là giấy tờ, văn bản, do cơ quan có thẩm quyền quy định theo mẫu, được cấp cho các cá nhân được khấu trừ khoản thuế thu nhập cá nhân thể hiện khoản thuế đã được khấu trừ tương ứng.

Thời điểm lập chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử?

Tại điều 31 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về thời điểm lập chứng từ như sau:

Tại thời điểm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, thời điểm thu thuế, phí, lệ phí, tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, tổ chức thu thuế, phí, lệ phí phải lập chứng từ, biên lai giao cho người có thu nhập bị khấu trừ thuế, người nộp các khoản thuế, phí, lệ phí.

Có một bạn đọc đã đặt câu hỏi trên trang web của BTC về vấn đề chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân DN có được xuất 1 lần vào thời điểm cuối năm không? Các bạn cùng tham khảo câu trả lời của Bộ tài chính ngày 11/08/2022 như sau nhé.

 Câu hỏi:

Kính gửi Cơ quan Thuế, Hiện tại theo NĐ 123/2020/NĐ-CP, từ 01/07/2022 doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và thời điểm lập chứng từ là thời điểm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Tôi xin hỏi cơ quan thuế là trường hợp hàng tháng Công ty có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động thuê ngoài nhưng tại thời điểm đó người lao chưa yêu cầu chứng từ khấu trừ thuế thì Công ty chúng tôi có thể xuất 1 lần chứng từ khấu trừ cho 1 cá nhân tại thời điểm cuối năm khi người lao động yêu cầu được không? Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Bộ Tài Chính trả lời:

Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

2. Khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, khi thu thuế, phí, lệ phí, tổ chức khấu trừ thuế, tổ chức thu phí, lệ phí, tổ chức thu thuế phải lập chứng từ khấu trừ thuế, biên lai thu thuế, phí, lệ phí giao cho người có thu nhập bị khấu trừ thuế, người nộp thuế, nộp phí, lệ phí và phải ghi đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 32 Nghị định này. Trường hợp sử dụng biên lai điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được lựa chọn cấp chứng từ khấu trừ thuế cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế. Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

=> Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: Trường hợp hàng tháng Công ty của quý độc giả có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động thuê ngoài thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được lựa chọn cấp chứng từ khấu trừ thuế cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế theo quy định khoản 2 Điều 4 Nghị định 123/2020NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ ngày 19/10/2020.

Xử lý chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in, còn tồn

Ngày 12/07/2022, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 2455/TCT-DNNCN hướng dẫn về quy định triển khai, vận hành hóa đơn và chứng từ điện tử. Cụ thể:

Nếu chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ điện tử thì các tổ chức (bao gồm Cơ quan thuế) được sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự phát hành theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC đã thông báo phát hành trước ngày 1/7/2022.

Đối với trường hợp vẫn đang còn tồn chứng từ khấu trừ thuế TNCN do cơ quan thuế cấp cũng được phép tiếp tục sử dụng.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

https://vinatas.com.vn/tu-van-thue/

Previous PostNext Post

Leave a Reply