Những doanh nghiệp nào được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế?

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.

Read more