Việc ngừng sử dụng hóa đơn là vấn đề quan trọng đối với doanh nghiệp. Vậy, theo quy định, doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn trong trường hợp nào? Cùng theo dõi bài viết sau.

  1. Doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn trong trường hợp nào?

Theo khoản 1 Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh sẽ bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử trong những trường hợp sau:

1- Khi doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

2- Khi cơ quan thuế xác minh và thông báo doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

3- Khi doanh nghiệp thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh.

4- Khi có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế.

5- Khi sử dụng hóa đơn điện tử để bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

6- Trường hợp lập hóa đơn điện tử phục vụ mục đích bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân.

7- Khi cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật.

Nếu cơ quan thuế xác định doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử không hợp pháp hoặc trốn thuế, cơ quan thuế sẽ ban hành quyết định ngừng sử dụng hóa đơn điện tử và doanh nghiệp sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

  1. Quy trình thực hiện ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, quy trình ngừng sử dụng hóa đơn điện tử được quy định như sau:

– Cơ quan thuế gửi thông báo đến người nộp thuế, yêu cầu giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu trong các trường hợp (5), (6), (7).

– Người nộp thuế có 02 ngày làm việc để giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu (có thể đến cơ quan thuế hoặc bổ sung thông tin bằng văn bản):

Trường hợp đã giải trình/bổ sung thông tin, tài liệu đầy đủ và chứng minh được việc sử dụng hóa đơn điện tử đúng quy định pháp luật thì người nộp thuế tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử.

Trường hợp đã giải trình/bổ sung thông tin, tài liệu mà không chứng minh được việc sử dụng hóa đơn điện tử là đúng quy định thì người nộp thuế có 02 ngày làm việc (kể từ ngày có thông báo) để tiếp tục giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu.

Hết thời hạn theo thông báo mà người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu thì cơ quan thuế ra thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

  1. Trường hợp được xuất hóa đơn khi bị ngừng sử dụng hóa đơn

Theo Công văn 4905/TCT-QLN năm 2023 hướng dẫn về xuất hóa đơn theo từng lần phát sinh như sau:

– Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, ngừng sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế;

– Căn cứ quy định tại điểm d khoản 4 Điều 34 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn;

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Thiên Lộc đang áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn mà Công ty có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì Cục Thuế thành phố Cần Thơ tiếp tục cho Công ty sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh với điều kiện Công ty phải nộp ngay ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng vào ngân sách nhà nước. Cục Thuế thành phố Cần Thơ căn cứ hồ sơ thực tế của Công ty TNHH Thiên Lộc để cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh theo đúng quy định.

Theo đó, nếu doanh nghiệp đang bị ngừng sử dụng hóa đơn nhưng có yêu cầu xuất hóa đơn để thanh toán tiền lương cho nhân viên và các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì doanh nghiệp cần gửi văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn đến cơ quan thuế.

Sau khi có văn bản đồng ý cho sử dụng của cơ quan thuế, doanh nghiệp được xuất hóa đơn theo từng lần phát sinh và phải nộp ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng vào ngân sách nhà nước.

Cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh cho doanh nghiệp căn cứ vào hồ sơ thực tế của doanh nghiệp.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply