Mức phụ cấp nhà ở tối đa cho người lao động năm 2023

Phụ cấp tiền thuê nhà là một khoản tiền bổ sung mà một người được trả thêm để giúp chi trả tiền thuê nhà. Một số công ty có thể cung cấp phụ cấp tiền thuê nhà cho nhân viên của họ. Điều này có thể xảy ra trong trường hợp nhân viên phải di chuyển đến một thành phố khác hoặc khu vực khác để làm việc và gặp khó khăn trong việc tìm nơi ở.
Read more