Quỹ phúc lợi của doanh nghiệp dùng để làm gì?

Quỹ khen thưởng phúc lợi không phải bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp, các đối tượng phải trích quỹ phúc lợi là công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (Nghị định 53/2016/NĐ-CP), doanh nghiệp Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ (Nghị định 91/2015/NĐ-CP). => doanh nghiệp không thuộc trường hợp theo quy định không bắt buộc thành lập quỹ phúc lợi. Read more

Khoản chi phí phúc lợi và khoản chi từ Quỹ phúc lợi?

Các khoản chi về phúc lợi thường phát sinh trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, các khoản phúc lợi bao gồm những gì, có được đưa những khoản này vào cho phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN không? Và khoản chi từ Quỹ phúc lợi có khác biệt gì so với chi phí có tính chất phúc lợi? Bài viết sẽ giúp hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Read more