Tạm ngừng kinh doanh có bị thanh tra, kiểm tra thuế không?

Tạm ngừng kinh doanh là việc một công ty, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định. Trong thời gian này, doanh nghiệp không được thực hiện bất kỳ một hoạt động kinh doanh, sản xuất nào. Vậy trong thời gian tạm ngừng kinh doanh DN có bị thanh tra, kiểm tra thuế không?

Read more