Xuất hàng hóa cho đại lý bán đúng giá

Khi xuất hàng cho đại lý bán đúng giá thì cơ sở có thể lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau; hoặc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ; sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý. Read more

Góp vốn bằng tài sản có phải xuất hóa đơn không?

Bên cạnh các loại tài sản góp vốn truyền thống như tiền, vàng, ngoại tệ, … thì tài sản cố định cũng là một trong số tài sản dùng để góp vốn được nhiều người lựa chọn. Một trong những vấn đề được rất nhiều người quan tâm khi góp vốn đó là góp vốn bằng tài sản có phải xuất hóa đơn không?

Read more

Xuất hóa đơn cho hợp đồng có điều kiện hoàn trả hàng

Trường hợp doanh nghiệp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp phải lập hóa đơn để giao cho người mua bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, cho, biếu, tặng, hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa theo Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Read more