Góp vốn bằng tài sản có phải xuất hóa đơn không?

Bên cạnh các loại tài sản góp vốn truyền thống như tiền, vàng, ngoại tệ, … thì tài sản cố định cũng là một trong số tài sản dùng để góp vốn được nhiều người lựa chọn. Một trong những vấn đề được rất nhiều người quan tâm khi góp vốn đó là góp vốn bằng tài sản có phải xuất hóa đơn không?

Read more

Xuất hóa đơn cho hợp đồng có điều kiện hoàn trả hàng

Trường hợp doanh nghiệp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp phải lập hóa đơn để giao cho người mua bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, cho, biếu, tặng, hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa theo Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Read more