Thuế suất thuế tối thiểu toàn cầu là gì? Những tác động và ảnh hưởng của thuế suất tối thiểu toàn cầu đến Việt Nam ra sao?

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 120/TB-VPCP ngày 10/4/2023 nêu rõ những tác động và ảnh hưởng thuế suất tối thiểu toàn cầu đến Việt Nam.

 1. Thuế suất tối thiểu toàn cầu là gì?

Thuế suất tối thiểu toàn cầu là chính sách phát sinh từ bên ngoài có ảnh hưởng, tác động sâu sắc nhiều mặt đến Việt Nam với tư cách là một quốc gia thu hút, tiếp nhận đầu tư.

Thuế tối thiểu toàn cầu của OECD hay còn được gọi là Trụ cột 2 quy định về thuế suất thuế tối thiểu toàn cầu, theo đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) sẽ phải chịu thuế thu nhập ít nhất là 15%.

Có thể hiểu thuế tối thiểu toàn cầu là loại thuế đánh vào các doanh nghiệp lớn, công ty đa quốc gia có doanh thu lớn, nhưng lại đầu tư vào những nước có mức thuế suất thấp nhằm trốn thuế, tiềm ẩn nguy hại về cạnh tranh không lành mạnh.

Vì thế, trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm các nước liên quan (kể cả các nước “nguồn” cũng như nước tiếp nhận đầu tư), đặc biệt là những nước có hoàn cảnh, điều kiện tương tự như Việt Nam, cần có đánh giá kỹ lưỡng tất cả các tác động, nhất là tác động bất lợi để có các giải pháp ứng xử phù hợp.

Thuế tối thiểu toàn cầu sẽ góp phần tăng nguồn thu từ thuế, hạn chế các hiện tượng trốn, tránh thuế, chuyển giá… của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn phải bảo đảm giữ chân các nhà đầu tư lớn cũng như sức cạnh tranh và tính hấp dẫn của môi trường đầu tư.

 1. 5 vấn đề cốt lõi về thuế tối thiểu toàn cầu
 • Thứ nhất, quá trình hình thành và nội hàm Thuế suất tối thiểu toàn cầu.
 • Thứ hai, khẳng định rõ việc Việt Nam cần hay không cần, nên hay không nên tham gia.
 • Thứ ba, làm rõ hơn chính sách thuế của ta trong thời gian vừa qua.
 • Thứ tư, phân tích đánh giá thật đầy đủ, toàn diện tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu đối với Việt Nam, trong đó tập trung đánh giá tác động đến: Ngân sách nhà nước; nhà đầu tư; thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam.
 • Thứ năm, giải pháp ứng phó của Việt Nam trước tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu, nhất là giải pháp đối với những đối tượng bị tác động cần cụ thể rõ ràng, phân tích kỹ tác động.
 1. Đề xuất việc ban hành các quy định nội luật về thuế suất tối thiểu toàn cầu

Theo đó, tại Quyết định 2438/QĐ-BTC ngày 22/11/2022 phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, trong đó quy định nội dung về xây dựng thể chế chính sách quản lý thuế quốc tế đồng bộ như sau:

– Nghiên cứu đề xuất phương án tham gia của Việt Nam đối với:

 • Hiệp định đa phương về việc phân chia quyền đánh thuế đối với thu nhập phát sinh từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và dịch vụ kinh tế kỹ thuật số.
 • Hiệp định đa phương về thu nhập từ lãi tiền vay, tiền bản quyền, tiền lãi cổ tức chịu thuế dưới mức thuế suất tối thiểu toàn cầu.

– Nghiên cứu và đề xuất việc ban hành các quy định nội luật về việc áp dụng các quy tắc thuế suất tối thiểu toàn cầu của Diễn đàn BEPS.

Ngoài ra, đến năm 2023 Bộ Tài chính xây dựng và trình Chính phủ về việc tham gia Hiệp định đa phương về thu nhập từ lãi tiền vay, tiền bản quyền, tiền lãi cổ tức chịu thuế dưới mức thuế suất tối thiểu toàn cầu.

Năm 2024, Bộ Tài chính xây dựng hướng dẫn về Hiệp định đa phương vô thu nhập từ lãi tiền vay, tiền bản quyền, tiền lãi cổ tức chịu thuế dưới mức thuế suất tối thiểu toàn cầu.

 1. Quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu

Ngày 14/4/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định 22/QĐ-TCTĐB năm 2023 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD.

Theo đó, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 22/QĐ-TCTĐB năm 2023 quy định nguyên tắc, trách nhiệm, chế độ làm việc; cơ chế điều hành, chế độ báo cáo và điều kiện đảm bảo hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD.

Theo quy định tại Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 22/QĐ-TTg năm 2023, Tổ công tác đặc biệt được thành lập và hoạt động theo nguyên tắc và phương thức sau:

 • Tổ công tác làm việc theo nguyên tắc quy định tại Điều 4 Quyết định 55/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD và Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 22/QĐ-TTg năm 2022
 • Hoạt động của Tổ công tác được thực hiện thông qua cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Tổ công tác, thành viên Nhóm giúp việc.

Đồng thời, ý kiến tham gia của các thành viên Tổ công tác là ý kiến chính thức của cơ quan nơi thành viên Tổ công tác làm việc.

 • Các thành viên Tổ công tác cử cán bộ đại diện thuộc cơ quan mình tham gia Nhóm giúp việc và làm đầu mối phối hợp với Nhóm giúp việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply