Vừa qua, có một số DN cũng như dư luận phản ánh về việc hoàn thuế GTGT chậm. Do đó, TCT đã ban hành rất nhiều văn bản yêu cầu các cục thuế đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế cho DN. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu Tổng cục Thuế phân công cơ quan thuế tiếp nhận và giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế như thế nào?

  1. Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế

Căn cứ theo Điều 4 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 679/QĐ-TCT năm 2023 về việc phân công cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế như sau:

Phân công CQT tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hoàn thuế cho NNT

CQT tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế của NNT nêu tại khoản 1 Điều 2 Quy trình này là:

1. Đối với hồ sơ hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế

a) Cục Thuế, Cục Thuế doanh nghiệp lớn quản lý trực tiếp NNT hoặc Cục Thuế nơi NNT nộp hồ sơ khai thuế GTGT của dự án đầu tư khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn của NNT theo quy định tại Điều 72 Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.

b) Đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế của NNT do Chi cục Thuế quản lý trực tiếp NNT: Cục Thuế có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn của NNT. Trường hợp Cục Thuế phân công cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp NNT tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 Thông tư số 80/2021/TT-BTC thì:

– Chi cục Thuế thực hiện các công việc nêu tại khoản 1, 2, 3 Điều 2 Quy trình này.

– Cục Thuế thực hiện các công việc nêu tại khoản 4, 5, 6 Điều 2 Quy trình này.

2. Đối với hồ sơ thanh toán, hoàn trả tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế GTGT cho ngân hàng thương mại: Cục Thuế, Chi cục Thuế có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị thanh toán của NNT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này. Cục Thuế ban hành quyết định thanh toán cho ngân hàng là đại lý hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 4, 5 Điều 2 Quy trình này.

3. Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc trường hợp chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động

a) Hoàn thuế GTGT chưa được khấu trừ hết:

– Cục Thuế, Cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế là cơ quan thuế quản lý trực tiếp NNT thực hiện các công việc nêu tại khoản 1, 2, 3 Điều 2 Quy trình này.

– Cục Thuế, Cục Thuế doanh nghiệp lớn thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 4, 5, 6 Điều 2 Quy trình này.

b) Hoàn nộp thừa: CQT quản lý trực tiếp NNT thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn nộp thừa cho NNT theo hướng dẫn tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 2 Quy trình này.

4. Đối với hồ sơ hoàn của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN: Cục Thuế, Cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế nơi NNT nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN theo quy định tại Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và quản lý nghĩa vụ người nộp thuế; đồng thời, tiếp nhận và giải quyết đề nghị hoàn thuế TNCN của NNT theo các công việc nêu tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 2 Quy trình này.

5. Đối với hồ sơ hoàn nộp thừa khác: CQT quản lý trực tiếp NNT, CQT quản lý khoản thu NSNN được phân công tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn nộp thừa của NNT theo các công việc nêu tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 2 Quy trình này.

Theo đó, cơ quan thuế tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế theo quy trình nêu trên.

  1. Bộ phận nào thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 679/QĐ-TCT năm 2023 như sau:

3. Giải quyết hồ sơ hoàn thuế

a) Giải quyết hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước:

a.1) Bộ phận KK&KTT thực hiện giải quyết hồ sơ thanh toán, hoàn trả tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế GTGT cho ngân hàng thương mại và hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy trình này (trừ hồ sơ hoàn thuế được nêu tại điểm a.2, a.3 khoản 3 Điều này).

a.2) Bộ phận giải quyết hoàn thuế TNCN thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước của NNT quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Quy trình này.

a.3) Bộ phận giải quyết hoàn các khoản thu từ đất thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn nộp thừa các khoản thu từ đất thuộc diện hoàn thuế trước.

b) Giải quyết hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế

Bộ phận Thanh tra-Kiểm tra thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế quy định tại Quy trình này.

Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc các trường hợp chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, tách, chấm dứt hiệu lực mã số thuế (sáp nhập, hợp nhất, chia, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động): Bộ phận Thanh tra-Kiểm tra thực hiện đồng thời với kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế tại trụ sở NNT theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 110 Luật Quản lý thuế , Điều 72 Thông tư số 80/2021/TT-BTC và Quy trình kiểm tra thuế, Quy trình Thanh tra thuế.

Theo đó, bộ phận Kê khai và Kế toán thuế (sau đây gọi tắt là Bộ phận KK&KTT) là Phòng Kê khai và Kế toán thuế thuộc Cục Thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước

Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, Bộ phận Thanh tra-Kiểm tra thực hiện giải quyết.

  1. Nguyên tắc tạo lập, trình ký ban hành văn bản hoàn thuế điện tử, gửi kết quả giải quyết hoàn thuế ra sao?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 6 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 679/QĐ-TCT năm 2023 nguyên tắc tạo lập, trình ký ban hành văn bản hoàn thuế điện tử, gửi kết quả giải quyết hoàn thuế như sau:

– Công chức được phân công thực hiện lập tờ trình và dự thảo văn bản hoàn thuế trình Lãnh đạo bộ phận trên phân hệ hoàn thuế.

– Lãnh đạo bộ phận, Thủ trưởng CQT (hoặc người được ủy quyền) thực hiện xem xét, phê duyệt văn bản trên ứng dụng.

+ Trường hợp phê duyệt: Lãnh đạo bộ phận thực hiện phê duyệt và trình tiếp văn bản hoàn thuế. Thủ trưởng CQT (hoặc người được phân công, ủy quyền) thực hiện ký số trên văn bản hoàn thuế.

+ Trường hợp không phê duyệt: Lãnh đạo bộ phận, Thủ trưởng CQT (hoặc người được phân công, ủy quyền) thực hiện từ chối và ghi lý do từ chối phê duyệt văn bản hoàn thuế.

– Bộ phận HCVT rà soát văn bản và cấp số/ngày của văn bản sau khi văn bản điện tử được ký duyệt và trả kết quả giải quyết cho NNT theo quy định tại Quy trình một cửa.

Văn bản hoàn thuế điện tử được thực hiện theo Danh mục mẫu biểu tại phụ lục số I ban hành kèm theo Quy trình này.

Thời gian thực hiện các bước công việc trên ứng dụng phải đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ hoàn thuế và trả kết quả giải quyết hoàn thuế cho NNT theo quy định hiện hành.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply