Trước những khó khăn của nền kinh tế hiện nay, nhà nước đã ban hành nhiều chính sách giảm thuế, gia hạn thuế, giãn nợ, lãi vay nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn thời gian qua.

  1. Chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT năm 2023

Theo quy định tại Nghị định 12/2023/NĐ-CP, các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn tại mục 1 thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai.

Thời gian gia hạn là 06 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5/2023 và quý I năm 2023, thời gian gia hạn là 05 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6/2023 và quý II năm 2023, thời gian gia hạn là 04 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7/2023, thời gian gia hạn là 03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8/2023.

Trong đó, thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia hạn như sau:

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3/2023 chậm nhất là ngày 20/10/2023.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 4/2023 chậm nhất là ngày 20/11/2023.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5/2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 6/2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 7/2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 8/2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý I năm 2023 chậm nhất là ngày 31/10/2023.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý II năm 2023 chậm nhất là ngày 31/12/2023.

  1. Chính sách gia hạn nộp tiền thuê đất đến 30/11/2023

Theo quy định tại Nghị định 12/2023/NĐ-CP, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2023 đến ngày 30/11/2023.

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực nêu trên.

  1. Gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II năm 2023

Tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 12/2023/NĐ-CP, Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II năm 2023 như sau:

– Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng quy định.

– Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

  1. Ngân hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng đến hết 30/6/2024

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 02/2023/TT-NHNN thì các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi chung là ngân hàng) được xem xét quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ (bao gồm cả các khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 55/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung)) trên cơ sở đề nghị của khách hàng, khả năng tài chính của ngân hàng và đáp ứng các quy định sau đây:

– Dư nợ gốc phát sinh trước ngày 24/4/2023 và từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính.

– Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 24/4/2023 đến hết ngày 30/6/2024.

– Số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ còn trong hạn hoặc quả hạn đến 10 (mười) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận.

– Được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm so với doanh thu, thu nhập tại phương án trả nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận.

– Khách hàng được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá có khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại.

– Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ vi phạm quy định pháp luật.

– Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) được xác định phù hợp với mức độ khó khăn của khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

– Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-NHNN được thực hiện kể từ ngày 24/4/2023 có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2024.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply