Bài viết dưới đây là một ví dụ cụ thể được cơ quan thuế hướng dẫn về một trường hợp kê khai bổ sung tờ khai GTGT khi phát hiện sai sót

Tình huống

Kỳ kê khai quý 01/2020, Công ty chúng tôi đã nộp tờ khai lần đầu. Tại ngày 04/11/2022, Công ty chúng tôi phát hiện kỳ kê khai quý 01/2020 kê khai sai thuế GTGT đầu ra. Công ty chúng tôi đã lập tờ khai bổ sung lần 1 cho tờ khai kỳ kê khai quý 01/2020 và đã điều chỉnh tăng chỉ tiêu 27 trên tờ khai bổ sung. Kết quả trền Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (mẫu 01/KHBS) làm tăng Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ (chỉ tiêu 40) và đồng thời giảm số Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43). Công ty chúng tôi đã nộp số tiền Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ (chỉ tiêu 40) và đã nộp số tiền chậm nộp tính đến ngày 04/11/2022 (phần B. Tính số tiền chậm nộp) trên mẫu 01/KHBS. Do vậy, chúng tôi kính đề nghị Tổng cục thuế giải đáp giải đáp: 1. Kỳ khai quý 01/2020. Công ty chúng tôi đã lập tờ khai bổ sung và đã nộp số tiền thuế phát sinh tăng đồng thời đã nộp số tiền thuế chậm nộp đến hiện tại để khắc phục hậu quả do kê khai sai kỳ kê khai quý 01/2020. Vậy, Phần giảm số Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của chỉ tiêu 43 (mẫu 01/KHBS) trên tờ khai bổ sung lần 1 của kỳ kê khai thuế quý 01/2020, Công ty chúng tôi phải kê khai vào chỉ tiêu điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước (chỉ tiêu 37) vào kỳ tính thuế hiện tại (kỳ kê khai quý 01/2022) hay phải lập tờ khai bổ sung cho kỳ kê khai quý 02/2020 và đồng thời điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước (chỉ tiêu 37) của tờ khai bổ sung này? 2. Nếu phải lập khai bổ sung cho kỳ kê khai quý 02/2020 và đồng thời điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước (chỉ tiêu 37) như đã hỏi trên, Công ty chúng tôi có phải lập liên tiếp các tờ khai bổ sung cho các kỳ kê tiếp theo cho đến thời điểm hiện tại để kê khai điều chỉnh vào chỉ tiêu điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước (chỉ tiêu 37)? 3. Nếu phải lập khai bổ sung liên tiếp để kê khai điều chỉnh vào chỉ tiêu điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước (chỉ tiêu 37) liên tiếp như đã hỏi mà không kê khai điều chỉnh vào chỉ tiêu điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước (chỉ tiêu 37) vào kỳ kê khai hiện tại thì số ngày nộp chậm (nếu có) chỉ tính đến các kỳ kê khai liên tiếp đó mà không phải tính đến hiện tại?

Cục Thuế tỉnh Đổng Tháp có ý kiến như sau:

. Tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, định:

“Diều 7. Hồ sơ khai thuế

  1. Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Người nộp thuế khai bổ sung như sau:

a) Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ

sung.

Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm; riêng trường hợp khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.

b) Người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thué.”

Căn cứ quy định nêu trên, ngày 04/11/2022 Công ty phát hiện kỳ khai thuế quý 1/2020 có sai sót và thực hiện khai bổ sung kỳ khai thuế quý 1/2020 làm phát sinh tăng số thuế GTGT phải nộp đồng thời giảm số thuế còn dược khấu trừ chuyển kỳ sau của kỳ khai thuế quý 1/2020. Trong trường hợp trên Công ty thực hiện như sau:

– Nộp số tiền thuế phải nộp tăng thêm và tiền chậm nộp (nếu có) vào ngân sách nhà nước.

– Số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43) của kỳ khai thuế quý 1/2020 giảm khi khai bổ sung ghi nhận vào chỉ tiêu số 37 của kỳ khai thuế quý 4/2022.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply