Thời hiệu xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế là 2 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm.

Tình huống

Vướng mắc trong Nghị định số 125/2020/NĐ-CP Câu 1: Điểm a, khoản 2 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định: “Ngày thực hiện hành vi vi phạm hành chính về thủ tục thuế là ngày kế tiếp ngày kết thúc thời hạn phải thực hiện thủ tục về thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế”. DN nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2020 lần đầu là ngày 30/3/2021, khai bổ sung quyết toán thuế TNDN năm 2020 lần 1 ngày 20/4/2022. DN xin hỏi “ngày kết thúc thời hạn phải thực hiện thủ tục về thuế” là ngày cuối cùng phải nộp tời khai lần đầu, hay ngày nộp tờ khai bổ sung gần nhất đề xác định thời hiệu xử phạt về thủ tục là 2 năm. Câu 2: DN vi phạm hành chính thuế thuộc trường hợp áp dụng quy định khoản 3, điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, xử phạt DN theo quy định khoản 3, Điều 12 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP. DN xin hỏi đây là hành vi khai sai có thời hiệu xử phạt 5 năm, hay hành vi vi phạm về thủ tục thuế có thời hiệu xử phạt 2 năm.

Cơ sở pháp lý

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14:

Điều 47. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

1.Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

Điều 141. Hành vi vi phạm thủ tục thuế

  1. Hành vi vi phạm thủ tục thuế bao gồm:

a) Hành vi vi phạm về thời hạn đăng ký thuế; thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế;

b) Hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trong khoảng thời gian 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của Luật này;

c) Hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trong khoảng thời gian từ ngày hết hạn phải nộp tờ khai hải quan đến trước ngày xử lý hàng hóa không có người nhận theo quy định của Luật Hải quan;

d) Hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, trừ trường hợp người nộp thuế khai bổ sung trong thời hạn quy định;

Theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Điều 8: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; thời hạn được coi là chưa bị xử phạt; thời hạn truy thu thuế

  1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế

a) Thời hiệu xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế là 02 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm.

Ngày thực hiện hành vi vi phạm hành chính về thủ tục thuế là ngày kế tiếp ngày kết thúc thời hạn phải thực hiện thủ tục về thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, trừ các trường hợp sau đây:

Đối với hành vi quy định tại khoản 1, điểm a, b khoản 2, khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 10; khoản 1, 2, 3, 4 và điểm a khoản 5 Điều 11; khoản 1, 2, 3 và điểm a, b khoản 4, khoản 5 Điều 13 Nghị định này, ngày thực hiện hành vi vi phạm để tính thời hiệu là ngày người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế hoặc thông báo với cơ quan thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế.

Đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2, điểm b khoản 4 Điều 10; điểm b khoản 5 Điều 11; điểm c, d khoản 4 Điều 13 Nghị định này, ngày thực hiện hành vi vi phạm để tính thời hiệu là ngày người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm.

Điều 16. Xử phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn

3.Trường hợp người nộp thuế có hành vi khai sai theo quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều này nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tăng số thuế được miễn, giảm hoặc chưa được hoàn thuế thì không bị xử phạt theo quy định tại Điều này mà xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định này.

Căn cứ theo các quy định nêu trên Cục thuế tỉnh Yên Bái đã trả lời:

Ngày thực hiện hành vi vi phạm hành chính về thủ tục thuế là ngày kế tiếp ngày kết thúc thời hạn phải thực hiện thủ tục về thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (Tờ khai bổ sung gần nhất)

Vi phạm hành chính về thuế thuộc trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP: Thời hiệu xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế là 2 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply