Khi thu lại số tiền chi hộ, công ty không phải xuất hóa đơn GTGT, không phải kê khai, nộp thuế với các khoản thu hộ, chi hộ mà chỉ lập chứng từ thu?

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

Tại Điều 4 quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ:

“1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này…”.

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định.

Tại Điểm d, Khoản 7, Điều 5 quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh”.

Tại Điều 9 quy định về thuế suất 0%.

Tại Điều 10 quy định về thuế suất 5%.

Tại Điều 11 quy định về thuế suất 10%.

Chứng từ và kê khai thuế khi phát sinh các khoản thu chi hộ?

Tình huống 1: Công ty bà Tạ Thanh Huyền ở Hà Nội và công ty A ở TPHCM thuộc cùng một tập đoàn. Hai công ty ký 1 thỏa thuận chi hộ. Theo đó, công ty A thay mặt công ty bà Huyền ký kết hợp đồng và thanh toán cho các bên tư vấn về các khoản phí dịch vụ phát sinh trong giai đoạn tiền xây dựng dự án.

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ các quy định trên, trường hợp công ty A thay mặt công ty của bà Huyền ký kết hợp đồng thanh toán các khoản phí dịch vụ phát sinh theo đúng quy định pháp luật là các khoản thu hộ, chi hộ và trường hợp nhà cung cấp lập hóa đơn, ghi tên và mã số thuế của công ty bà thì khi thu lại số tiền chi hộ, công ty A không phải xuất hóa đơn GTGT, không phải kê khai, nộp thuế với các khoản thu hộ, chi hộ mà chỉ lập chứng từ thu, chi theo quy định tại Điểm d, Khoản 7, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;

Trường hợp nhà cung cấp đã lập hóa đơn ghi tên, mã số thuế của công ty A thì khi thu lại tiền, công ty A phải lập hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT theo quy định.

Tình huống 2: Công ty chúng tôi có thực hiện chi hộ cho một Công ty khách hàng ở Nhật Bản phí in phong bì (in tại một Công ty in ở Việt Nam). Sau khi in xong và bàn giao tài liệu in cho chúng tôi, Công ty in đã xuất hóa đơn GTGT trực tiếp cho Công ty chúng tôi với thuế suất GTGT là 10%. Chúng tôi đã chuyển khoản thanh toán cho Công ty in thay Công ty khách hàng.

Sau đó, Công ty khách hàng thuê một công ty vận chuyển ở Việt Nam để chuyển toàn bộ số phong bì đã in ở trên về Nhật Bản và chúng tôi cũng đã thực hiện chuyển khoản thanh toán thay cho Công ty khách hàng khoản tiền vận chuyển này.

Sau khi việc vận chuyển hoàn thành, Công ty vận chuyển đã xuất hóa đơn GTGT trực tiếp cho Công ty chúng tôi với thuế suất 10% Công ty khách hàng tại Nhật Bản đã thanh toán lại tiền in phong bì và tiền vận chuyển phong bì sang Nhật Bản này cho chúng tôi cũng qua phương thức chuyển khoản, đồng thời Công ty chúng tôi cũng đã xuất hóa đơn GTGT với thuế suất 10% lại cho Công ty khách hàng tại Nhật Bản (Công ty chúng tôi chưa đăng ký hoạt động với lĩnh vực in ấn cũng như vận chuyển hàng hóa).

Công ty chúng tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ phải kê khai thuế GTGT hóa đơn đầu vào và đầu ra liên quan tới khoản chi hộ này. Đồng thời, Công ty chúng tôi được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn chi hộ này và phải nộp thuế đầu ra đối với phần thuế GTGT của hóa đơn đầu ra xuất lại cho công ty khách hàng Nhật Bản.

Vậy xin hỏi, Công ty chúng tôi hiểu thế là đúng hay sai? Nếu sai thì phải hiểu thế nào cho đúng? Ngành nghề sản xuất kinh doanh của chúng tôi là sản xuất phần mềm.

Bộ tài chính trả lời:

Trường hợp Công ty của Độc giả thực hiện chi hộ cho Công ty tại Nhật Bản khoản tiền in phòng bì tại Việt Nam và chi phí vận chuyển phong bì đã in sang Nhật, nếu đây là khoản chi hộ theo đúng quy định của pháp luật, hóa đơn của nhà cung cấp (Công ty in phong bì và Công ty vận chuyển phòng bì) mang tên, mã số thuế của Công ty tại Nhật Bản thì khi thu lại khoản tiền chi hộ, Công ty của Độc giả không phải lập hóa đơn GTGT, chỉ lập chứng từ thu chi theo quy định và không phải kê khai, nộp thuế đối với khoản chi hộ này.

Trường hợp trên hóa đơn của nhà cung cấp in phong bì ghi tên, mã số thuế của Công ty của Độc giả thì khi thu lại tiền của Công ty tại Nhật Bản, Công ty của Độc giả phải lập hóa đơn GTGT, kê khai thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT là 0% nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Khoản 2 Điều 9 và không thuộc Khoản 3 Điều 9 (đã được sửa đổi tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC) Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính; áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% nếu không đáp ứng điều kiện quy định. Khi thu tiền vận chuyển phong bì, Công ty của Độc giả lập hóa đơn cho Công ty ở Nhật Bản với thuế suất thuế GTGT là 10%.

Theo công văn 10335/CT-TTHT cục thuế Hà Nội: Trường hợp Công ty TNHH Niiuma Việt Nam thỏa thuận với Công ty mẹ để thực hiện chi hộ các chi phí vé máy bay, khách sạn cho nhân viên của Công ty mẹ được cử sang Việt Nam công tác thì khi chi trả hộ những khoản chi phí này, các nhà cung cấp phải lập hóa đơn cho Công ty mẹ. Công ty Niiuma Việt Nam không kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với các hóa đơn mang tên công ty mẹ. Khi thu lại số tiền chi hộ, Công ty Niiuma Việt Nam không phải lập hóa đơn mà chỉ lập chứng từ thu theo quy định.

Trường hợp các nhà cung cấp đã lập hóa đơn ghi tên, mã số thuế của Công ty thì Công ty đề nghị nhà cung cấp thu hồi hóa đơn đã lập để lập lại hóa đơn tên công ty mẹ. Trường hợp nhà cung cấp không thực hiện thu hồi hóa đơn đã lập thì khi thu tiền của công ty mẹ, Công ty phải lập hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT theo quy định.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply