Phạt chậm đăng ký mã số thuế cá nhân

Khi bắt đầu đi làm và thực hiện ký hợp đồng lao động thì người lao động được trả tiền công, tiền lương phải đăng ký mã số thuế cá nhân để nhà nước quản lý việc nộp thuế. Bên cạnh đó sẽ có trường hợp đăng ký mã số thuế cá nhân chậm và dẫn đến bị phạt. Vậy phạt chậm đăng ký mã số thuế cá nhân như thế nào?

Read more

Chi phí thuê lao động tự do có được trừ khi tính thuế?

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân: Read more