Đối với các khoản chi có tính chất phúc lợi, chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ, nghỉ mát; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động và các khoản chi phúc lợi khác… sẽ được tính vào chi phí được trừ nếu tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

01 tháng lương bình quân

=

Quỹ tiền lương thực hiện

12

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì:

01 tháng lương bình quân

=

Quỹ tiền lương thực hiện

Số tháng thực tế hoạt đồng

Ví dụ 1: Doanh nghiệp A năm 2017 có quỹ lương thực tế thực hiện là 12 tỷ đồng thì việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế 2017 của doanh nghiệp như sau:

01 tháng lương bình quân = (12 tỷ đồng : 12 tháng) =1tỷ  đồng.

Ví dụ 2: Doanh nghiệp B năm 2017 chỉ vừa hoạt động được 8 tháng có quỹ lương thực tế thực hiện là 240 triệu đồng thì việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế 2017 của doanh nghiệp như sau:

01 tháng lương bình quân = (240 tr.đồng : 8 tháng) =30 tr.đồng.

Lưu ý

– Khoản chi phúc lợi cho NLĐ nếu không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực hiện này sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của NLĐ

– Đối với những doanh nghiệp có Quỹ phúc lợi thì:

  • Nếu doanh nghiệp dùng Quỹ phúc lợi để tài trợ thì sẽ không được tính vào chi phí được trừ
  • Nếu doanh nghiệp không dùng Quỹ phúc lợi thì các khoản chi mang tính phúc lợi kể trên được hạch toán vào chi phí và tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN.
  • Doanh nghiệp không được sử dụng đồng thời mà chỉ được chọn một trong hai cách tài trợ nói trên.

– Đối với khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho NLĐ, để được tính vào chi phí được trừ phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Không vượt quá 03 triệu đồng/tháng/người
  • Quy định rõ điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại 1 trong các hồ sơ: Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tài chính, Quy chế thưởng.
  • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc

Tổng hợp bởi VinaTas – Đại lý Thuế

Previous PostNext Post