Trong năm các doanh nghiệp thường có những khoản chi ủng hộ địa phương như làm đường, ủng hộ người nghèo những khoản chi này do xã, phường phát động, có công văn của những ban ngành địa phương gửi tới. Khoản chi ủng hộ địa phương có đầy đủ chứng từ hợp lý, hợp lệ thì khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ không? 

1. Quy định của Thuế

Theo quy định tại Điểm 2.32 Khoản 2 Điều 4, Thông tư 96 thì:

“2.32. Chi ủng hộ địa phương; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội; chi từ thiện (trừ khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết; tài trợ cho nghiên cứu khoa học, tài trợ cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nêu tại điểm 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, Khoản 2 Điều này).”

Như vậy, các khoản chi từ thiện, chi ủng hộ địa phương sẽ không được đưa vào chi phí được trừ mà chỉ những khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế… và các tài trợ khác theo quy định tại điểm 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, Khoản 2 Điều 4 thì mới được trừ.

Xem thêm bài viết: Như thế nào là các khoản chi tài trợ hợp lí để được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế?

2. Hạch toán

Các nghiệp vụ này phát sinh riêng biệt với hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp nên ta hạch toán vào chi phí khác. Cụ thể:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Có các TK 111, 112, …

Khoản chi từ thiện này không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào do không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

3. Công văn tham khảo:

Công văn 514/CT-TTHT năm 2017 hướng dẫn về chính sách thuế cho Quỹ Vì bình yên cuộc sống

Theo đó:

  • Quỹ Vì bình yên cuộc sống là Quỹ thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.
  • Các doanh nghiệp tham gia đóng góp vào quỹ từ thiện mà không phải là các khoản chi nêu tại điểm 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 Điều 4 Thông tư 96 thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN
  • Các cá nhân đóng góp vào Quỹ từ thiện được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế TNCN nếu có chứng từ thu hợp pháp do Quỹ cấp
  • Các cá nhân có thu nhập nhận được từ Quỹ thuộc trường hợp miễn thuế TNCN theo quy định.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm một số công văn dưới đây để hiểu quan điểm của Cơ quan Thuế về chi phí được trừ đối với các khoản chi tài trợ, chi ủng hộ, từ thiện:

  • Công văn 29282/CT-TTHT ngày 06 tháng 5 năm 2019
  • Công văn 3780/CT-TTHT ngày 23 tháng 01 năm 2019
  • Công văn 57931/CT-TTHT ngày 20 tháng 8 năm 2018
  • Công văn 2614/BTC-TCT ngày 26 tháng 02 năm 2016

Tổng hợp bởi VinaTas – Đại lý Thuế

Previous PostNext Post

Leave a Reply