Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xác định nguyên giá tài sản cố định theo chuẩn mới nhất năm 2023 để giúp các doanh nghiệp đánh giá chính xác giá trị tài sản của mình.

 1. Nguyên giá TSCĐ là gì?

Nguyên giá tài sản cố định là giá trị hợp lý của tài sản, đó là toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra đầu tư vào tài sản cố định.

– Tài sản cố định bao gồm 03 loại:

 • TSCĐ hữu hình
 • TSCĐ vô hình
 • TSCĐ thuê tài chính

Tài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải….

 1. Nguyên giá của TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ)

Nguyên giá = Giá mua thực tế phải trả + Các khoản thuế + Các khoản chi phí liên quan trực tiếp

Trong đó:

 • Các khoản thuế không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại.
 • Các chi phí liên quan trực tiếp phải chia ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.

– Đối với trường hợp TSCĐ hữu hình mua trả chậm, trả góp:

Nguyên giá = Giá mua trả tiền ngay tại thời điểm mua + Các khoản thuế + Các khoản chi phí liên quan trực tiếp

Trong đó:

 • Các khoản thuế không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại.
 • Các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ (nếu có).

– Đối với trường hợp mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất:

Đối với trường hợp này thì giá trị quyền sử dụng đất phải được xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn của TSCĐ vô hình.

Nguyên giá của TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc được xác định như sau:

Nguyên giá = Giá mua thực tế phải trả + Các khoản chi phí liên quan trực tiếp liên quan đến việc đưa TSCĐ vào sử dụng

– Đối với trường hợp sau khi mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất, công ty hợp danh dỡ bỏ hoặc huỷ bỏ để xây dựng mới:

Đối với trường hợp này thì giá trị quyền sử dụng đất phải được xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn của TSCĐ vô hình.

Nguyên giá của TSCĐ xây dựng mới được xác định:

Nguyên giá = Giá quyết toán công trình đầu tư xây dựng

Lưu ý: Những tài sản dỡ bỏ hoặc hủy bỏ được xử lý hạch toán theo quy định đối với thanh lý tài sản cố định (Xem chi tiết công việc tại công việc Thanh lý tài sản cố định trong công ty hợp danh.

 1. Nguyên giá của TSCĐ hữu hình mua theo hình thức trao đổi

– Đối với TSCĐ mua theo hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình không tương tự hoặc tài sản khác:

Nguyên giá = Giá trị hợp lý của TSCĐ nhận về hoặc đem trao đổi + Các khoản thuế + Các khoản chi phí liên quan trực tiếp

Trong đó:

 • Giá trị hợp lý của TSCĐ hữu hình nhận về hoặc đem trao đổi là giá sau khi cộng thêm các khoản phải trả thêm hoặc trừ đi các khoản phải thu về.
 • Các khoản thuế không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại.
 • Các khoản chi phí liên quan trực tiếp là các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng, như: chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ (nếu có).

– Đối với TSCĐ hữu hình mua theo hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình tương tự, hoặc có thể hình thành do được bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tương tự:

Nguyên giá = Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đem trao đổi

Lưu ý: Tài sản cố định tương tự là tài sản cố định có công dụng tương tự trong cùng một lĩnh vực kinh doanh và có giá trị tương đương.

 1. Nguyên giá của TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất

– Đối với TSCĐ hữu hình tự xây dựng:

Nguyên giá = Giá trị quyết toán công trình khi đưa vào sử dụng

Lưu ý: Trường hợp TSCĐ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì công ty hợp danh hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành.

– Đối với TSCĐ hữu hình tự sản xuất:

Nguyên giá = Giá thành thực tế của TSCĐ + Chi phí lắp đặt chạy thử + Các khoản chi phí liên quan trực tiếp

Trong đó: Các khoản chi phí liên quan trực tiếp không bao gồm các khoản lãi nội bộ, giá trị sản phẩm thu hồi được trong quá trình chạy thử, sản xuất thử, các chi phí không hợp lý như vật liệu lãng phí, lao động hoặc các khoản chi phí khác vượt quá định mức quy định trong xây dựng hoặc sản xuất.

 1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình do đầu tư xây dựng

– Đối với TSCĐ do đầu tư xây dựng cơ bản hình thành theo phương thức giao thầu:

Nguyên giá = Giá quyết toán công trình đầu tư xây dựng + Lệ phí trước bạ + Các khoản chi phí liên quan trực tiếp

Lưu ý: Trường hợp TSCĐ do đầu tư xây dựng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì công ty hợp danh hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành.

– Đối với TSCĐ là con súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm, vườn cây lâu năm:

Nguyên giá = Toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra từ lúc hình thành tính đến thời điểm đưa vào khai thác, sử dụng

 1. Nguyên giá của TSCĐ hữu hình được tài trợ, được biếu, được tặng, do phát hiện thừa

Nguyên giá = Giá thực tế của Hội đồng giao nhận hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp

 1. Nguyên giá của TSCĐ hữu hình được cấp; được điều chuyển đến

Nguyên giá = Giá trị còn lại của TSCĐ trên số kế toán hoặc giá trị theo đánh giá thực tế của tổ chức định giá chuyên nghiệp + Các khoản chi phí liên quan trực tiếp

Trong đó: các khoản chi phí liên quan trực tiếp là các khoản chi phí mà bên nhận phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như chi phí thuê tổ chức định giá; chi phí nâng cấp, lắp đặt, chạy thử…

 1. Nguyên giá của TSCĐ hữu hình nhận góp vốn, nhận lại vốn góp

Nguyên giá = Giá trị do các thành viên định giá nhất trí; hoặc công ty hợp danh và người góp vốn thoả thuận; hoặc do tổ chức chuyên nghiệp định giá theo quy định của pháp luật và được các thành viên chấp thuận

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply