Những lưu ý khi thực hiện đánh giá lại tài sản cố định

Đánh giá lại tài sản cố định (bao gồm tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình) là việc mà doanh nghiệp thực hiện để ghi nhận các khoản chênh lệch tăng, giảm về giá trị tài sản cố định sau đánh giá lại. Hãy cùng  tìm hiểu chi tiết về việc đánh giá lại tài sản cố định tại doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện đúng hoạt động này theo quy định của pháp luật.

Read more

Tài sản cố định là gì? Khung thời gian khấu hao tài sản cố định

Khấu hao tài sản cố định là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của tài sản cố định.

Để trích khấu hao tài sản theo đúng quy định thì phải xác định được nguyên giá và thời gian khấu hao. Dưới đây là cách xác định thời gian khấu hao tài sản cố định.

Read more