Đây là nội dung được Tổng cục Thuế hướng dẫn tại Công văn 5568/TCT-CS ngày 07/12/2023 về chính sách thuế về khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động.

Theo đó, đối với khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động tại doanh nghiệp khai khác thủy lợi, Tổng cục Thuế hướng dẫn:

1. Về chính sách giá

– Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP quy định:

“Các khoản chi phí trong giá thành toàn bộ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi bao gồm các khoản chi phí được xác định tại Điều 7 Nghị định này trừ chi phí dự phòng, chi phí thu tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. “

– Điều 7 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP quy định:

“Điều 7. Giá thành toàn bộ, lợi nhuận dự kiến và các nghĩa vụ tài chính trong giả sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác

Các khoản mục chi phí trong giá thành toàn bộ, lợi nhuận dự kiến và các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật trong giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác bao gồm:

1. Chi phí vận hành

2. Chi phí bảo trì

3. Chi phí khấu hao tài sản cố định (TSCĐ)

4. Chi phí quản lý bao gồm:

Chi phí thực tế hợp lý khác liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác (nếu có) bao gồm:

Lợi nhuận dự kiến

Các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có): ….

Các khoản chi không được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ để xác định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác

a) Các khoản chi không được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ để xác định giá thành sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và các văn bản pháp luật có liên quan.

b) Các khoản chi đã được ngân sách nhà nước bảo đảm, các khoản chi phí không phục vụ cho nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác.

Phân bổ chi phí. ”

Căn cứ các quy định trên, khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động không thuộc các khoản mục chi phí trong giá thành toàn bộ sản phẩm, dịch vụ thủy lợi theo quy định tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP.

2. Về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

– Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

“Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động mà doanh nghiệp có hóa đơn, chứng từ theo quy định như: Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con cái của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế. ”

– Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính quy định:

“4. Sửa đổi đoạn thứ nhất của gạch đầu dòng thứ năm tại điểm 2.30, Khoản 2, Điều 6 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC):

”- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ Điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những Khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. ””

– Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC quy định “Các khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác” là khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Tổng cục Thuế đã có công văn số 158/TCT-CS ngày 12/01/2017 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về hoạch toán khoản chi phúc lợi của doanh nghiệp.

Căn cứ các quy định trên, doanh nghiệp tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp với khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động theo khoản 4 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-C nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và tổng số chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế trong năm tính thuế.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply