Hàng năm, các doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính cho các cơ quan có thẩm quyền trước thời hạn quy định. Vậy doanh nghiệp có được gộp báo cáo tài chính theo Thông tư 78/2014/TT-BTC?

  1. Điều kiện để gộp báo cáo tài chính theo Thông tư 78/2014/TT-BTC?

Tham khảo Công văn 3015/CTTPHCM-TTHT năm 2021 của Cục Thuế TPHCM hướng dẫn gộp báo cáo tài chính năm.

Theo đó, nội dung công văn hướng dẫn căn cứ vào các quy định sau:

Tại khoản 4 Điều 12 Luật kế toán 2015 quy định như sau:

Kỳ kế toán

4.Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.

Đồng thời, căn cứ tại Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về việc gộp báo cáo tài chính, kỳ tính thuế như sau:

Phương pháp tính thuế

2. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Cục Thuế TPHCM có ý kiến như sau:

…trường hợp Công ty thành lập từ ngày 30/12/2020 thì kỳ tính thuế năm 2020 có thời gian ngắn hơn 03 tháng nên được cộng với kỳ tính thuế của năm 2021 để hình thành kỳ tính thuế năm 2021. Việc thực hiện gộp Báo cáo tài chính năm 2020 vào năm 2021 đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành. Trường hợp trong quá trình thực hiện còn gặp vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ Cục quản lý giám sát kế toán- kiểm toán thuộc Bộ tài chính để được hướng dẫn đúng thẩm quyền.

Như vậy, tương tự áp dụng cho báo cáo tài chính năm 2023 thì điều kiện để gộp báo cáo tài chính như sau:

– Kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo.

– Kỳ tính thuế năm cuối cùng của doanh nghiệp mới chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng được cộng với kỳ tính thuế năm trước đó.

  1. Báo cáo tài chính năm 2024 bao gồm những gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 100 Thông tư 200/2014/TT-BTC có quy định báo cáo tài chính năm đối với doanh nghiệp bao gồm:

– Bảng cân đối kế toán – Mẫu số B 01 – DN

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Mẫu số B 02 – DN

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Mẫu số B 03 – DN

– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính – Mẫu số B 09 – DN

Lưu ý: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình. Hoặc áp dụng quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC.

  1. Không phát sinh doanh thu có phải nộp Báo cáo tài chính không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Kế toán 2015 có nội dung như sau:

Báo cáo tài chính (BCTC) là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Đồng thời, nguyên tắc kế toán tại khoản 4 Điều 6 Luật Kế toán 2015 cũng nêu rõ, Báo cáo tài chính phải được lập và gửi cơ quan có thẩm quyền đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Bên cạnh đó, tại Điều 99 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định Báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế.

Như vậy, báo cáo tài chính áp dụng với tất cả loại hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

Doanh nghiệp có nghĩa vụ lập và nộp Báo cáo tài chính kể cả không phát sinh doanh thu, chi phí (trừ những trường hợp không phải lập và nộp báo cáo tài chính).

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply