Những lưu ý khi doanh nghiệp thay đổi kỳ kế toán?

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có quyền thay đổi kỳ kế toán cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu quản lý. Khi doanh nghiệp thay đổi kỳ kế toán cần lưu ý vể việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tuân thủ những nguyên tắc theo quy định của pháp luật.

Read more

Nguyên tắc trọng yếu trong kế toán

Kế toán là một phần quan trọng của mọi doanh nghiệp và tổ chức, với vai trò không thể thiếu trong việc quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh. Để đảm bảo sự minh bạch, hiệu quả và tuân thủ các quy định liên quan, nguyên tắc kế toán trở thành nền tảng quan trọng đối với mọi người làm công việc này.

Read more