Chính sách thuế là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế, huy động nguồn lực tài chính cho ngân sách để đảm bảo các nhiệm vụ chi thực hiện chức năng của Nhà nước và phân phối lại thu nhập trong xã hội.

  1. Lưu ý về giảm thuế GTGT trong năm 2024?

Ngày 29/11/2023, Quốc hội thông qua Nghị quyết 110/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị về chính sách giảm thuế GTGT 2024 như sau:

Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Như vậy, chính sách thuế GTGT năm 2024 thì thuế suất thuế GTGT năm 2024 sẽ áp dụng theo 2 giai đoạn sau:

– Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024: Giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với một số hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế GTGT 10%.

– Từ 01/7/2024 đến hết 31/12/2024: Áp dụng mức thuế suất GTGT theo Luật Thuế Giá trị gia tăng trong trường hợp không có văn bản điều hành tiếp tục giảm thuế GTGT.

Như vậy, thuế suất thuế GTGT năm 2024 sẽ tùy thuộc vào thời gian giảm thuế GTGT, cụ thể:

– Trong giai đoạn được giảm thuế GTGT (tức 6 tháng đầu năm 2024) sẽ có 4 mức thuế gồm: 0%, 5%, 10% và 8%.

– Nửa cuối năm 2024 (tức từ ngày 01/7/2024 đến hết 31/12/2024) sẽ áp dụng 3 mức thuế gồm: 0%, 5%, 10%.

  1. Hạn nộp hồ sơ thuế theo tháng, quý năm 2024 như thế nào?

Căn cứ tại Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

Theo quy định thì trong năm 2024, hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý như sau:

– Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng

– Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

  1. Lưu ý về ký hiệu lập hóa đơn năm 2024 thế nào?

Căn cứ tại điểm a khoản 3 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định:

Nội dung của hóa đơn

3. Số hóa đơn

a) Số hóa đơn là số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn khi người bán lập hóa đơn. Số hóa đơn được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 8 chữ số, bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm có tối đa đến số 99 999 999. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn. Riêng đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì số hóa đơn được in sẵn trên hóa đơn và người mua hóa đơn được sử dụng đến hết kể từ khi mua.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều cơ sở bán hàng hoặc nhiều cơ sở được đồng thời cùng sử dụng một loại hóa đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một hệ thống lập hóa đơn điện tử thì hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn.

Theo điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn:

Ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn

1. Hóa đơn điện tử

b) Ký hiệu hóa đơn điện tử là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện ký hiệu hóa đơn điện tử để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Sáu (06) ký tự này được quy định như sau:

– Ký tự đầu tiên là một (01) chữ cái được quy định là C hoặc K như sau: C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã;

– Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch. Ví dụ: Năm lập hóa đơn điện tử là năm 2022 thì thể hiện là số 22; năm lập hóa đơn điện tử là năm 2023 thì thể hiện là số 23.

Theo đó, từ ngày 01/01/2024, người nộp thuế thực hiện thay đổi ký tự thể hiện năm lập hóa đơn là “24” (năm 2024) và số hóa đơn sẽ được đánh lại từ 1 tương ứng với từng ký hiệu hóa đơn.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply