“Phương pháp kê khai” là phương pháp khai thuế, tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu thực tế phát sinh theo kỳ tháng hoặc quý. Vậy hộ kinh doanh có được lựa chọn nộp thuế thheo phương pháp kê khai. Cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ về tình thuống này nhé.

1. Hộ kinh doanh có những phương pháp khai thuế nào?

Căn cứ vào khoản 3, 4, 5, 6, 7 và khoản 8 Điều 3 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

3. “Phương pháp kê khai” là phương pháp khai thuế, tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu thực tế phát sinh theo kỳ tháng hoặc quý.
4. “Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai” là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.
5. “Phương pháp khai thuế theo từng lần phát sinh” là phương pháp khai thuế, tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu thực tế từng lần phát sinh.
6. “Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh” là cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định.
7. “Phương pháp khoán” là phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu khoán do cơ quan thuế xác định để tính mức thuế khoán theo quy định tại Điều 51 Luật Quản lý thuế.
8. “Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán” là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai và cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp nộp thuế theo từng lần phát sinh.

2. Tình huống:

Ông Nguyễn Tân Thanh (Gia Lai) đã đăng ký hộ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh là lập trình, cung cấp phần mềm tin học. Ông trực tiếp lập trình và bán phần mềm cho khách hàng, không thuê lao động.

Hiện, ông Thanh có trên 200 khách hàng sử dụng phần mềm, thường có nhu cầu nâng cấp phần mềm hằng năm. Mức doanh thu dự kiến hằng năm của ông khoảng 500-600 triệu đồng, toàn bộ doanh thu phát sinh đều cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Theo ông tham khảo Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thì: “Phương pháp kê khai áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai”.

Ông Thanh hỏi, trường hợp của ông dù chưa đạt tiêu chí hộ kinh doanh quy mô lớn, nhưng ông muốn lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai và cam kết thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, chứng từ, hóa đơn đối với hộ kinh doanh thì có đúng với quy định hiện hành không? Ông có được đăng ký và nộp thuế theo phương pháp kê khai ngay từ khi thành lập hộ kinh doanh không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai là:

“- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn;

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai”.

Căn cứ Điều 5 Thông tư số 40/2021/TT-BTC quy định phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai như sau:

“1. Phương pháp kê khai áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.

2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện khai thuế theo tháng trừ trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đáp ứng các tiêu chí khai thuế theo quý và lựa chọn khai thuế theo quý theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

3. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu xác định doanh thu tính thuế không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế theo quy định tại Điều 50 Luật Quản lý thuế.

4. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải thực hiện chế độ kế toán.

5. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không phải quyết toán thuế”.

Đối chiếu các quy định nêu trên, trường hợp hộ kinh doanh lựa chọn phương pháp kê khai nếu đáp ứng các quy định của pháp luật về thuế quy định tại Điều 5 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply