Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại khá phổ biến của các doanh nghiệp. Theo đó, hàng khuyến mại có phải xuất hóa đơn không, nếu có thì hóa đơn khuyến mại có kê khai thuế không? Dưới đây là câu trả lời.

  1. Hàng khuyến mại có phải xuất hóa đơn không?

Người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua bao gồm cả trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại. Cụ thể, căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

  1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả lương thay cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Như vậy, đối với hoạt động khuyến mãi, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua.

Theo điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, hành vi không lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại sẽ bị phạt từ 500.000 đồng – 1,5 triệu đồng.

  1. Hóa đơn khuyến mại có kê khai thuế không?

Tùy từng trường hợp, hóa đơn khuyến mại sẽ phải kê khai thuế. Căn cứ theo khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định như sau:

[…]

  1. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

[…]

Theo đó, theo hai quy định nêu trên:

– Nếu hàng khuyến mại thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thương mại thì giá tính thuế bằng 0, không phải nộp thuế GTGT.

– Nếu hàng khuyến mại không thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thương mại, người bán sẽ phải kê khai, tính thuế và nộp thuế như áp dụng đối với hàng cho biếu tặng.

  1. Cách ghi hóa đơn đối với hàng khuyến mại

Căn cứ quy định tại Điểm b, đ Khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP

“Điều 10. Nội dung của hóa đơn

  1. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tang.

b) Thuế suất thuế giá trị gia tăng: Thuế suất thuế giá trị gia tăng thể hiện trên hóa đơn là thuế suất thuế giá trị gia tăng tương ứng với từng loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

…đ) Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại theo quy định của pháp luật thì phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại trên hóa đơn. Việc xác định giá tính thuế giá trị gia tăng (thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng) trong trường hợp áp dụng chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại thực hiện theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ theo khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, điểm đ khoản 6 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, khi xuất hóa đơn hàng khuyến mại cần lưu ý:

– Trường hợp 1: Nếu hàng khuyến mại được đăng ký với Sở Công Thương thì khi lập hóa đơn:

Thể hiện rõ khoản khuyến mại trên hóa đơn

Cột đơn giá của hàng khuyến mại đó ghi bằng 0

(Trường hợp này không phải tính nộp thuế GTGT đối với số hàng khuyến mại đó)

– Trường hợp 2: Nếu hàng khuyến mại không được đăng ký với Sở Công Thương thì khi lập hóa đơn:

Ghi đầy đủ các thông tin về giá, thuế suất và tiền thuế như bán hàng cho khách hàng.

(Trường hợp này phải kê khai tính nộp thuế GTGT đối với số hàng khuyến mại đó)

Lưu ý:

– Thời điểm lập hóa đơn cho hàng khuyến mại là ngay tại thời điểm tặng hàng tức là ngay khi bàn giao hàng khuyến mại cho khách hàng/người nhận.

– Có thể lập chung hóa đơn cho hàng hóa dịch vụ bán ra và hàng hóa dịch vụ khuyến mại trên cùng một hóa đơn.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply