Mục tiêu của nhiều người trong ngành kế toán là trở thành một kế toán trưởng. Đây là một trong những vị trí cao nhất và có vai trò rất lớn trong bộ phận kế toán của mỗi doanh nghiệp. Vậy một người có thể đồng thời làm kế toán trưởng ở nhiều công ty được hay không?

  1. Điều kiện của kế toán trưởng hiện nay được quy định như thế nào?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 54 Luật Kế toán 2015 có quy định về điều kiện của kế toán trưởng như sau:

Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng

1. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này;

b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

d) Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

2. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng phù hợp với từng loại đơn vị kế toán.

Và tại khoản 1 Điều 51 Luật Kế toán 2015 có quy định về tiêu chuẩn của người làm kế toán như sau:

Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán

1. Người làm kế toán phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

Như vậy, điều kiện của kế toán trưởng hiện nay được quy định như sau:

– Các tiêu chuẩn của người làm kế toán:

+ Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

+ Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

– Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

– Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên

– Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

  1. Một người có thể đồng thời làm kế toán trưởng ở nhiều công ty được hay không?

Căn cứ tại Điều 19 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về giao kết nhiều hợp đồng lao động như sau:

Giao kết nhiều hợp đồng lao động

  1. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.
  2. Người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.

Và tại Điều 13 Luật Kế toán 2015 có quy định về các hành vi bị nghiêm cấm theo đó việc một người làm kế toán trưởng ở nhiều công ty không thuộc vào các hành vi bị nghiêm cấm.

Như vậy, một người có thể làm kế toán trưởng ở nhiều công ty nếu người này đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện về kế toán trưởng và phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết trong hợp đồng lao động với công ty.

  1. Kế toán trưởng giao kết hợp đồng với nhiều công ty thì việc đóng bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?

Căn cứ tại khoản 4 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

  1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Người lao động quy định điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất.

  1. Người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Như vậy, kế toán trưởng giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên. Kế toán trường hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối. Cụ thể:

– Theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng

– Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply