Hoạt động của Công ty kinh doanh Bất động sản là một phần hành khó của kế toán. Do giá trị của các tài sản liên quan lớn, dẫn đến giá trị các hóa đơn xuất ra từng lần cũng rất lớn.

Kế toán cần rất cẩn trọng trong việc xuất hóa đơn tránh để sai sót, hạn chế các rủi ro về như: Xuất hóa đơn sai thời điểm, xuất hóa đơn sai, không đúng giá trị, phân bổ không đúng tiền đất được trừ để tính thuế GTGT…

  1. Thời điểm lập hóa đơn đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản?

Căn cứ tại điểm d khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về thời điểm lập hóa đơn như sau:

Thời điểm lập hóa đơn

4. Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

d) Đối với tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng:

d.1) Trường hợp chưa chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng: Có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì thời điểm lập hóa đơn là ngày thu tiền hoặc theo thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng.

d.2) Trường hợp đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng: Thời điểm lập hóa đơn thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, thời điểm lập hóa đơn đối với tổ chức kinh doanh bất động sản là ngày thu tiền hoặc theo thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng đối với trường hợp chưa chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng.

Trường hợp đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cho khách hàng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  1. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế bằng hình thức gửi trực tiếp cần đáp ứng yêu cầu nào?

Căn cứ tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 123/2020/NĐ-CP có quy định về định dạng hóa đơn điện tử như sau:

Định dạng hóa đơn điện tử

4. Tổ chức, doanh nghiệp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ khi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế bằng hình thức gửi trực tiếp phải đáp ứng yêu cầu sau:

a) Kết nối với Tổng cục Thuế thông qua kênh thuê riêng hoặc kênh MPLS VPN Layer 3, gồm 1 kênh truyền chính và 1 kênh truyền dự phòng. Mỗi kênh truyền có băng thông tối thiểu 5 Mbps.

b) Sử dụng dịch vụ Web (Web Service) hoặc Message Queue (MQ) có mã hóa làm phương thức để kết nối.

c) Sử dụng giao thức SOAP để đóng gói và truyền nhận dữ liệu.

5. Hóa đơn điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của hóa đơn đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người mua có thể đọc được bằng phương tiện điện tử.

Như vậy, tổ chức kinh doanh bất động sản khi huyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế bằng hình thức gửi trực tiếp cần đáp ứng những yêu cầu sau:

  • Kết nối với Tổng cục Thuế thông qua kênh thuê riêng hoặc kênh MPLS VPN Layer 3, gồm 1 kênh truyền chính và 1 kênh truyền dự phòng. Mỗi kênh truyền có băng thông tối thiểu 5 Mbps.
  • Sử dụng dịch vụ Web (Web Service) hoặc Message Queue (MQ) có mã hóa làm phương thức để kết nối.
  • Sử dụng giao thức SOAP để đóng gói và truyền nhận dữ liệu.
  1. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có được phép áp dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế không?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 91 Luật Quản lý thuế số 2019 có quy định về áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:

Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

2. Doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và bảo đảm việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trừ trường hợp rủi ro về thuế cao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Như vậy, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Theo đó, doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là:

– Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực điện lực

– Xăng dầu

– Bưu chính viễn thông

– Nước sạch

– Tài chính tín dụng

– Bảo hiểm

– Y tế

– Kinh doanh thương mại điện tử

– Kinh doanh siêu thị

– Thương mại

– Vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khi doanh nghiệp có giao dịch với cơ quan thuế bằng các hình thức sau:

+ Phương tiện điện tử

+ Hệ thống phần mềm kế toán

+ Phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử đảm bảo trong việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và cơ quan thuế.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply