Ngày 14/4/2023 Chính phủ ban hành Nghị định Số: 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.

Đối với thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu):​

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2023 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2023 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức.

Thời gian gia hạn là 06 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023 và quý I năm 2023, thời gian gia hạn là 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6 năm 2023 và quý II năm 2023, thời gian gia hạn là 04 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2023, thời gian gia hạn là 03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2023. Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai.​

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia hạn như sau:​

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2023 chậm nhất là ngày 20/10/2023.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2023 chậm nhất là ngày 20/11/2023.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 7 năm 2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 8 năm 2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý I năm 2023 chậm nhất là ngày 31/10/2023.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý II năm 2023 chậm nhất là ngày 31/12/2023.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức nêu tại (1), (2), (3) (Đối tượng được gia hạn thuế, tiền thuê đất năm 2023) không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

Nội dung nghị định 12/2023/NĐ-CP được tóm tắt như sau:

1- Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ KD

2- Điều kiện được gia hạn nộp thuế: NNT được gia hạn nộp thuế nếu thuộc: DN nhỏ, siêu nhỏ hoặc hoạt động thuộc ngành nghề gia hạn, cụ thể:

2.1. DN nhỏ và siêu nhỏ: NĐ 80/2021 quy định DN nhỏ và siêu nhỏ nếu đáp ứng đ/k về: Lao động và Doanh thu hoặc Lao động và Nguồn vốn, cụ thể:

+ Lĩnh vực Nông Lâm. Thủy sản – Công nghiệp -Xây dựng

– Lao động < 100n và Dthu < 50 tỉ hoặc LĐ < 100n và Nguồn vốn< 20 tỉ

+ Lĩnh vực Thương mại-dịch vụ:

– Lao động < 50n và Dthu < 100 tỉ hoặc LĐ < 50n và Nguồn vốn 50 tỉ

2.2. Ngành nghề được gia hạn:

+ Hoạt động Sản xuất trong các ngành sau:

a/Nông, lâm và thủy sản;

b. SX chế biến Thực phẩm; Dệt; SX trang phục; Da và SP có liên quan; chế biến Gỗ và SP từ gỗ, tre, nứa; SP từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; Giấy và SP từ giấy; SPtừ cao su và plastic; SP từ khoáng phi kim loại khác; SPkim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; SPđiện tử, máy vi tính và quang học; ô tô và xe có động cơ khác; SXgiường, tủ, bàn, ghế

c. Xây dựng

d. Hoạt động xuất bản, điện ảnh; SX chtrình truyền hình, ghi âm và xbản âm nhạc;

đ. Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên;

e. SX đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; SX than cốc, SP dầu mỏ; SXhóa chất và SPhóa chất; SPtừ kim loại đúc sẵn (trừ MMTB); SX mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt MMTB;

g. Thoát nước và xử lý nước thải.

+ Hoạt động Kinh doanh trong các ngành sau:

a.Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; KD Bất động sản;

b.Dịch vụ lao động và việc làm; đại lý du lịch, KD hỗ trợ quảng bá tổ chức tua du lịch;

c.Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; chiếu phim;

d.Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dvụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; dvụ thông tin;

đ. dvụ hỗ trợ khai khoáng.

+ Hoạt động SX SP công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phtriển; SPcơ khí trọng điểm theo NĐ 111/2015 và Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018.

Lưu ý về ngành nghề được gia hạn:

-NNT có hoạt động thuộc ngành nghề được gia hạn và phát sinh doanh thu trong 2022 hoặc 2023.

-Nếu hoạt động nhiều ngành khác nhau, trong đó có ngành, lĩnh vực nêu trên thì được gia hạn toàn bộ số thuế.

3-Thời gian gia hạn thuế 2023

+ Thuế GTGT:

-Kỳ tính thuế tháng 3 gia hạn đến 20/10/2O23, tháng 4 đến 20/11/2023.

-Kỳ tính thuế tháng 5,6,7,8 gia hạn đến 20/12/2023.

-Kỳ tính thuế Quý 1 gia hạn đến 31/10/2023, Quý 2 đến 31/12/2023.

+ Thuế TNDN tạm nộp của Quý 1, 2: Thgian gia hạn là O3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời han nop thué.

+ Thuế GTGT+TNCN của Cá nhân KD: Số phải nộp 2023 gia hạn đến 30/12/2023.

+ Tiền thuê đất: Gia hạn 06 tháng, thời hạn nộp đến 30/11/2023 đ/v 50% tiền thuê đất phải nộp 2023 (đ/k: đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc

Hợp đồng dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm).

4- Trình tự, thủ tục gia hạn:

NNT gửi Giấy đề nghị gia hạn bằng điện tử hoặc bản giấy trực tiếp đến CQ thuế quản lý trực tiếp theo Mẫu NĐ này (chỉ gửi một lần)

Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/9/2023.

DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply