Hệ thống thuế điện tử bị lỗi, doanh nghiệp có được gia hạn nộp thuế không?

Trong trường hợp Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (thuedientu.gdt.gov.vn) bị lỗi trong ngày cuối cùng của thời hạn thì được gia hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế chậm nhất là trong ngày tiếp theo liền kề ngày thuedientu.gdt.gov.vn tiếp tục hoạt động.

Read more