Trong trường hợp Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (thuedientu.gdt.gov.vn) bị lỗi trong ngày cuối cùng của thời hạn thì được gia hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế chậm nhất là trong ngày tiếp theo liền kề ngày thuedientu.gdt.gov.vn tiếp tục hoạt động.

1.Hệ thống thuế điện tử bị lỗi, doanh nghiệp có được gia hạn nộp thuế không?

Theo Thông báo số 116/TB-TCT ngày 31/01/2024, Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gặp sự cố kỹ thuật từ ngày 30/01/2024.

Mà ngày 30/01/2024 và 31/01/2024 là ngày cuối cùng của thời hạn nộp:

– Lệ phí môn bài năm 2024;

– Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2023;

– Tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN Quý IV/2023.

Đối chiếu với quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 19/2021/TT-BTC hướng dẫn cụ thể trong trường hợp giao dịch điện tử không thực hiện được do lỗi Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế thì:

– Trước tiên, Tổng cục Thuế có trách nhiệm thông báo kịp thời thời điểm sự cố của hệ thống, thời điểm hệ thống tiếp tục hoạt động (theo mẫu số 02/TB-TĐT) trên Trang thông tin điện tử (www.gdt.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

– Người nộp thuế nộp hồ sơ thuế, chứng từ nộp NSNN điện tử trong ngày tiếp theo liền kề ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp tục hoạt động. Trừ trường hợp người nộp thuế có yêu cầu và đã thực hiện nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại cơ quan thuế, nộp thuế qua các kênh giao dịch điện tử khác/bằng phương thức nộp thuế trực tiếp tại ngân hàng/KBNN.

Theo đó, hồ sơ thuế, chứng từ nộp NSNN điện tử nộp trong thời gian này là đúng hạn.

Lưu ý: Trường hợp thuedientu.gdt.gov.vn lỗi sau giờ hành chính của ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế, người nộp thuế có yêu cầu và đã thực hiện nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại cơ quan thuế, nộp thuế qua các kênh giao dịch điện tử khác/bằng phương thức nộp thuế trực tiếp tại ngân hàng/KBNN hồ sơ thuế, chứng từ nộp NSNN bằng giấy nộp vào ngày làm việc tiếp theo liền kề ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bị lỗi là đúng hạn.

Như vậy, thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2024, thuế TNDN tạm tính Quý IV/2023, Tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN Quý IV/2023 được lùi tới ngày làm việc tiếp theo liền kề ngày thuedientu.gdt.gov.vn hoạt động trở lại (được thông báo trên trang thuedientu.gdt.gov.vn).

Đồng thời, khoản 1 Điều 9 Nghị định 125/2020/NĐ-CP cũng quy định không xử phạt chậm nộp đối với trường hợp chậm nộp thuế, hồ sơ khai thuế điện tử do sự cố kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin được thông báo trên thuedientu.gdt.gov.vn thuộc trường hợp thực hiện hành vi vi phạm do sự kiện bất khả kháng.

2. Thời điểm nộp Tờ khai thuế được xác định là thời điểm nào?

Thời điểm xác nhận nộp Tờ khai thuế điện tử là thời điểm hệ thống của cơ quan thuế nhận được Tờ khai và được ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử, ngoại trừ các trường hợp cơ quan quản lý thuế tính thuế, thông báo nộp thuế (theo tiết b.2 điểm b khoản 2 Điều Thông tư 19/2021/TT-BTC).

Riêng đối với hồ sơ khai thuế có bao gồm tài liệu kèm theo được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính: Thời điểm xác nhận nộp hồ sơ khai thuế được tính theo ngày người nộp thuế hoàn thành việc nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Các trường hợp cơ quan quản lý thuế tính thuế, thông báo nộp thuế được quy định tại Điều 13 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, trong đó có:

– Lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.

– Các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

– Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản quy định tại điểm a khoản 2 Điều này).

– Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân…

Theo đó, thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử là căn cứ để cơ quan thuế:

– Xác định thời gian nộp hồ sơ thuế;

– Tính thời gian chậm nộp hồ sơ thuế hoặc tính thời gian để giải quyết hồ sơ thuế.

Thời gian nộp Tờ khai thuế được xác định là trong ngày nếu Tờ khai được ký gửi thành công trong khoảng thời gian từ 00:00:00 giờ đến 23:59:59 giờ của ngày.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply