Tổng cục thuế vừa phát đi Thông báo số 116/TB-TCT về việc sự cố kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử Tổng cục thuế. Nội dung chi tiết như sau:


THÔNG BÁO

Về việc sự cố kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019;

Căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;

Do sự cố kỹ thuật, từ ngày 30/01/2024, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế có hiện tượng quá tải dẫn đến tình trạng người nộp thuế khó truy cập vào hệ thống để nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế điện tử. Cơ quan thuế đang xử lý và sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất. Sau khi sự cố được khắc phục, Tổng сис Thuế sẽ thông báo cho người nộp thuế biết tại trang web https://thuedientu.gdt.gov.vn.

Người nộp thuế cần thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ Thuế điện tử của Tổng cục Thuế theo số điện thoại 02437689679 số máy lẻ 2180, địa chỉ thư điện tử: nhomhttdt@gdt.gov.vn để được hỗ trợ trực tiếp. Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế và cơ quan thuế được biết và thực hiện./.

Previous PostNext Post

Leave a Reply