Visa, hay thường được gọi là Thị Thực, là yêu cầu bắt buộc khi bạn muốn đến du học / du lịch và nhập cảnh vào các quốc gia yêu cầu visa đối với quốc tịch Việt Nam. Trong các doanh nghiệp thường cử nhân viên đi công tác nước ngoài. Vậy các khoản chi phí xin cấp visa cho nhân viên có được trừ không? Đặc biệt, DN chỉ làm qua các trang mạng trực tuyến?

  1. Điều kiện để khoản chi được đưa vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Căn cứ quy định trên, điều kiện để khoản chi được đưa vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế bao gồm:

– Khoản chi không thuộc trường hợp được trừ theo quy định của luật.

– Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

– Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

– Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

  1. Thanh toán phí xin cấp visa điện tử trên các trang web trực tuyến cấp visa cho nhân viên có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế?

Căn cứ theo Công văn 66318/CT-TTHT năm 2018 về hoạt động xin visa điện tử cho nhân viên đi công tác có hướng dẫn cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty có hoạt động xin visa điện tử cho nhân viên đi công tác nước ngoài, tiến hành trên các trang web trực tuyến cấp visa của chính phủ quốc gia nơi nhân viên sẽ đi công tác và thực hiện thanh toán phí xin cấp visa cho các đơn vị cung cấp dịch vụ nước ngoài, nếu khoản chi này đáp ứng đủ điều kiện thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp (trường hợp bên bán không cung cấp hóa đơn thì phải có hồ sơ chứng từ chứng minh như: xác nhận của website của Chính phủ, kết quả visa điện tử…) và chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Như vây, thanh toán phí xin cấp visa điện tử trên các trang web trực tuyến cấp visa cho nhân viên thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Khoản chi này đáp ứng đủ điều kiện thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,

– Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Trường hợp bên bán không cung cấp hóa đơn thì phải có hồ sơ chứng từ chứng minh như kết quả visa điện tử và

– Khoản chi có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

  1. Thu nhập chịu thuế doanh nghiệp được xác định như thế nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 7 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 quy định về xác định thu nhập chịu thuế như sau:

Xác định thu nhập tính thuế

1. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước.

2. Thu nhập chịu thuế bằng doanh thu trừ các khoản chi được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh cộng thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được ở ngoài Việt Nam.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 2 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về thu nhập chịu thuế.

Xác định thu nhập tính thuế

2. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác

Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bằng doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trừ chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó. Doanh nghiệp có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh áp dụng nhiều mức thuế suất khác nhau thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập của từng hoạt động nhân với thuế suất tương ứng.

Theo đó, thu nhập chịu thuế doanh nghiệp trong kỳ tính thuế là các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu nhập khác.

Xác định thu nhập chịu thuế doanh nghiệp như sau:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply