Doanh nghiệp nộp tiền thuế thừa thì có được chuyển sang năm sau không?

Vấn đề về thuế luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh. Các doanh nghiệp có nhiều trường hợp sẽ nộp thừa thuế do tính toán nhầm lẫn hoặc do chênh lệch giữa tạm tính hàng quý và quyết toán năm. Vậy số thuế nộp thừa này sẽ xử lý như thế nào?

Read more