Xử lý thuế TNCN nộp thừa sau quyết toán như thế nào? Thủ tục, hồ sơ bù trừ tiền nộp thuế TNCN ra sao? Tham khảo ngay bài viết dưới đây

  1. Thời điểm xác định khoản thuế TNCN nộp thừa để xử lý

Thời điểm xác định khoản nộp thừa với người nộp thuế tự tính, tự khai, tự nộp là ngày đã nộp vào ngân sách nhà nước

Trong trường hợp người nộp đã đóng trước khi nộp hồ sơ khai thuế thì thời điểm xác định là ngày nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp có hồ sơ khai bổ sung thì thời điểm được quy định là lúc nộp hồ sơ khai bổ sung

Trường hợp người nộp thuế xác định nghĩa vụ thuế theo thông báo nộp tiền của cơ quan có thẩm quyền thì thời điểm xác định là ngày đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp đã nộp tiền trước ngày thông báo thì thời điểm xác định nộp thừa là ngày thông báo nộp tiền của cơ quan này. Trường hợp hồ sơ có thông báo điều chỉnh hay bổ sung thi thời điểm xác định là ngày ban hành thông báo.

Trường hợp người nộp thuế nộp tiền theo quyết định của cơ quan thuế thì thời điểm xác định là ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Nếu đã nộp tiền trước ngày quyết định thì thời điểm xác định là ngày ban hành quyết định. Trường hợp có nhiều quyết định thì thời điểm xác định căn cứ vào quyết định cuối cùng.

Trường hợp người nộp thuế đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước sau đó phải thực hiện bản án thì thời điểm xác định nộp thừa là ngày bản án có hiệu lực.

  1. Hướng dẫn cách xử lý thuế TNCN nộp thừa sau quyết toán

Căn cứ theo Điều 60 Luật quản lý thuế năm 2019 có quy định về việc xử lý số tiền thuế nộp thừa như sau:

– Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì áp dụng bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa vào số tiền cần trên cần nộp ở quý tiếp theo. Nếu không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì người nộp thuế có thể yêu cầu hoàn trả lại số tiền trên nộp thừa.

– Người nộp thuế đề nghị bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp hoặc tiền nộp thừa trong khoảng thời gian từ ngày phát sinh khoản nộp thừa đến ngày cơ quan thuế thực hiện khoản bù trừ, không tính tiền chậm nộp tương ứng với khoản tiền bù trừ.

– Người nộp thuế yêu cầu hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì cơ quan thuế phải ra quyết định hoàn trả hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do vì sao không được hoàn trả trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

– Người nộp thuế từ chối nhận lại số tiền nộp thừa bằng văn bản hoặc không có phản hồi bằng văn bản nếu người đó không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế. Nếu sau thời hạn 1 năm từ ngày thông báo hoặc khoản nộp thừa quá thời gian 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách có thể thực hiện thanh khoản số tiền nộp thừa đó trên sổ kế toán hoặc trên hệ thống dữ liệu điện tử.

– Nếu người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh mà có cả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa  số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ thì cơ quan thuế sẽ tiến hành bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ.

– Bộ trưởng bộ Tài chính có thẩm quyền quy định thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

  1. Trình tự, thủ tục bù trừ tiền nộp thuế TNCN

Quy định tại khoản 2 Điều 25 Thông tư 80/2021/TT-BTC về trình tự, thủ tục bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa:

– Người nộp thuế có khoản nộp thừa bù trừ với khoản nợ, khoản thu phát sinh theo quy định tại điểm a.1, a.2, a.3 khoản 1 Điều 25 Thông tư này sẽ không phải gửi hồ sơ đề nghị bù trừ khoản nộp thừa đến cơ quan Thuế.

– Cơ quan thuế thực hiện bù trừ tự động trên hệ thống quản lý thuế và cung cấp thông tin cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

– Người nộp thuế có khoản nộp thừa bù trừ với khoản nợ, khoản thu phát sinh theo quy định tại điểm a.4 khoản 1 Điều 25 thì gửi hồ sơ đề nghị bù trừ khoản nộp thừa gồm có:

+ Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 01/DNXLNT

+ Tài liệu liên quan (nếu có) đến cơ quan thuế

– Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của người nộp thuế. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan thuế đối chiếu khoản nộp thừa, khoản nợ, khoản thu phát sinh tại văn bản đề nghị của người nộp thuế với dữ liệu trên hệ thống quản lý thuế.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply