Trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thuế

Tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt là những khoản thuế nợ khó thu. Thông thường, các khoản nợ nêu trên nếu không thể thu hồi và người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp đặc biệt do pháp luật quy định sẽ được cơ quan thuế xem xét khoanh nợ, xóa nợ. Vậy trường hợp nào được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế và tiền phạt thuế?

Read more

Chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính sẽ bị tính thêm 0,05%/ngày

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ NSNN bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Read more