Trong quá trình quyết toán thuế TNCN, một số trường hợp kê khai thiếu, kê khai sai sót thuế TNCN, người nộp thuế cần phải tiến hành nộp lại hồ sơ khai thuế TNCN. Cách lập tờ khai bổ sung quyết toán thuế TNCN 2023 theo Thông tư 80?

  1. Quy định nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN?

Căn cứ theo Điều 47, Luật Quản lý thuế năm 2019, việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau:

1.1. Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế sai sót

Trường hợp này, người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm bắt đầu tính từ ngày hết thời hạn hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

1.2. Trường hợp cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra

Theo Khoản 2, Điều 47 của Luật Quản lý thuế năm 2019, nếu cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế, người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Tuy nhiên, người nộp thuế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo quy định xử phạt tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này.

1.3. Trường hợp sau khi cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền đã công bố kết luận thanh tra, kiểm tra

Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành kết luận, quyết định xử phạt của công tác thanh tra, kiểm tra người nộp thuế, người nộp thuế sẽ khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:

Người nộp thuế được nộp bổ sung hồ sơ khai thuế trong trường hợp làm giảm số tiền thuế khấu trừ, tăng số tiền thuế phải nộp hoặc làm giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo quy định xử phạt tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này.

Nếu người nộp thuế phát hiện sai sót trên hồ sơ khai thuế, khi nộp bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hay tăng tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo các quy định giải quyết khiếu nại về thuế.

  1. Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế TNCN 2023?

Theo hướng dẫn tại Điều 47 Luật Quản lý thuế 2019 thì hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

– Tờ khai bổ sung;

– Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan.

Theo điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định:

4. Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Người nộp thuế khai bổ sung như sau:

a) Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.

Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm; riêng trường hợp khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.

b) Người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

  1. Khai bổ sung hồ sơ thuế TNCN 2023 có phải nộp tiền chậm nộp không?

Theo quy định tại Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019 thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân phải nộp tiền chậm nộp trong các trường hợp sau:

– Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện khai thiếu số tiền thuế phải nộp thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế phải nộp tăng thêm kể từ ngày kế tiếp ngày cuối cùng thời hạn nộp thuế của kỳ tính thuế có sai, sót hoặc kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan ban đầu;

– Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số tiền thuế đã được hoàn trả hoặc cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện số tiền thuế được hoàn nhỏ hơn số tiền thuế đã hoàn thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế đã hoàn trả phải thu hồi kể từ ngày nhận được tiền hoàn trả từ ngân sách nhà nước;

Ngoài ra, người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện số tiền thuế phải nộp giảm thì được điều chỉnh số tiền chậm nộp đã tính tương ứng với số tiền chênh lệch giảm.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply