Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã ban hành các công văn để tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, trong đó yêu cầu các Cục Thuế tiếp tục chú trọng rà soát đối với các hộ, cá nhân kinh doanh phát sinh thu nhập trên các sàn thương mại điện tử.

Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Về việc triển khai thực hiện Công văn số 1923/TCT-TTKT ngày 6/6/2022, số 2925/TCT-TTKT ngày 10/8/2022 và số 4489/TCT-TTKT ngày 1/12/2022 của Tổng cục Thuế

Trên cơ sở tổng hợp kết quả triển khai thực hiện của các Cục Thuế, Tổng cục Thuế nhận thấy một số Cục Thuế địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, qua đó đã đạt được các kết quả tốt như Cục Thuế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa… trong khi đó một số Cục Thuế tập trung số lượng hộ, cá nhân kinh doanh chiếm tỷ lệ lớn, mặc dù đã triển khai nhưng chưa có kết quả như Cục Thuế các tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Điện Biên, Lâm Đồng, Cần Thơ, Hòa Bình,… Về việc này, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế:

– Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 1923/TCT-TTKT ngày 6/6/2022, 2925/TCT-TTKT ngày 10/8/2022, 4489/TCT-TTKT ngày 1/12/2022 về việc tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT.

– Đối với một số Cục Thuế địa phương triển khai chưa hiệu quả, đề nghị các Cục Thuế tổ chức họp bàn giữa các phòng, chi cục để tập trung triển khai thực hiện việc rà soát, xử lý theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại các Công văn trên.

– Tổng hợp báo cáo số liệu kết quả thực hiện (kết quả rà soát lũy kế đến thời điểm hiện tại) về Tổng cục Thuế (Cục Thanh tra – Kiểm tra thuế) và gửi bản mềm qua địa chỉ thư điện tử: thlong@gdt.gov.vn trước ngày 28/6/2023.

  1. Về việc tiếp tục thực hiện rà soát các hộ, cá nhân kinh doanh phát sinh thu nhập trên nền tảng TMĐT

Trên cơ sở kết quả triển khai có hiệu quả việc rà soát các hộ, cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT theo các Công văn số 1923/TCT-TTKT ngày 6/6/2022, số 2925/TCT-TTKT ngày 10/8/2022 và số 4489/TCT-TTKT ngày 1/12/2022, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế quản lý trực tiếp các doanh nghiệp là sàn TMĐT, các doanh nghiệp hoạt động trung gian vận chuyển, các doanh nghiệp hoạt động trung gian thanh toán,…:

– Thực hiện rà soát hồ sơ (hồ sơ thuế, hóa đơn) của các doanh nghiệp tại trụ sở Cơ quan thuế, trên cơ sở đó yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp các thông tin của các hộ, cá nhân kinh doanh phát sinh thu nhập thông qua việc sử dụng các nền tảng dịch vụ do các doanh nghiệp này cung cấp (các Cục Thuế tham khảo mẫu biểu đề nghị cung cấp thông tin theo phụ lục đính kèm Công văn số 1923/TCT-TTKT ngày 6/6/2022 của Tổng cục Thuế), đồng thời thực hiện nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý thuế để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra tại trụ sở người nộp thuế đối với các doanh nghiệp này theo đúng quy định.

– Sau khi thu thập được các thông tin, các Cục Thuế thực hiện rà soát, phân loại và gửi cho các Cục Thuế có liên quan (đối với các hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc địa bàn quản lý của các Cục Thuế) để phối hợp triển khai thực hiện.

– Thực hiện báo cáo việc triển khai rà soát tại địa phương và gửi kết quả triển khai thực hiện về Tổng cục Thuế (Cục Thanh tra – Kiểm tra thuế).

Chính sách thuế đối với thương mại điện tử ở Việt Nam:

Căn cứ theo pháp luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thì chính sách thuế đối với thương mại điện tử áp dụng như sau:

*Thuế giá trị gia tăng: Theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 và các văn bản hướng dẫn thì các hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT;

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu hàng hóa chịu thuế (gọi chung là người nhập khẩu) là đối tượng nộp thuế GTGT.

Do đó, các hàng hóa, dịch vụ sử dụng tại Việt Nam được mua, bán thông qua loại hình TMĐT từ các trang mạng điện tử đặt tại Việt Nam hay tại các quốc gia khác thì người bán đều phải kê khai và nộp thuế GTGT theo quy định.

* Thuế thu nhập doanh nghiệp: Tại Điều 2 và Điều 3 Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2008 đã quy định tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập đều phải nộp thuế TNDN.

*Thuế thu nhập cá nhân: Theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 và Luật Sửa đổi các Luật về thuế 2014), đối tượng nộp thuế TNCN là cá nhân cư trú có thu nhập thuộc diện chịu thuế quy định phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập thuộc diện chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply