Ngày 05/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Trong đó có các trường hợp doanh nghiệp được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

  1. Giao dịch liên kết là gì?

Giao dịch liên kết là giao dịch giữa các bên có quan hệ liên kết (theo khoản 22 Điều 3 Luật Quản lý thuế 2019).

Giao dịch liên kết được xác lập khi thuộc một trong các trường hợp:

(1) – Một bên tham gia trực tiếp/gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

(2) – Các bên trực tiếp/gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn/đầu tư của một bên khác.

Cụ thể, các bên có quan hệ liên kết là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP:

Stt Các bên liên kết
1 01 doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp/gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia
2 Cả 02 doanh nghiệp đều có ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp/gián tiếp
3 01 doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất về vốn góp của chủ sở hữu và nắm giữ trực tiếp/gián tiếp ít nhất 10% tổng số cổ phần của doanh nghiệp kia
4 01 doanh nghiệp bảo lãnh/cho doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay

* Bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự

5 01 doanh nghiệp chỉ định thành viên ban lãnh đạo điều hành/nắm quyền kiểm soát của 01 doanh nghiệp khác với điều kiện:

– Số lượng các thành viên được chỉ định chiếm trên 50% tổng số thành viên ban lãnh đạo điều hành/nắm quyền kiểm soát của doanh nghiệp kia; hoặc

– 01 thành viên được chỉ định có quyền quyết định các chính sách tài chính/hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kia.

6 02 doanh nghiệp cùng có trên 50% thành viên ban lãnh đạo/cùng có 01 thành viên ban lãnh đạo có quyền quyết định các chính sách tài chính/hoạt động kinh doanh được chỉ định bởi một bên thứ ba
7 02 doanh nghiệp được điều hành/chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ:

– Vợ, chồng;

– Cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng;

– Con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể;

– Anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ/cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha;

– Ông bà nội, ông bà ngoại;

– Cháu nội, cháu ngoại;

– Cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột.

8 02 cơ sở kinh doanh có mối quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường trú/cùng là cơ sở thường trú của tổ chức, cá nhân nước ngoài
9 Các doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của 01 cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó/trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp
10 Các trường hợp khác trong đó doanh nghiệp chịu sự điều hành, kiểm soát, quyết định trên thực tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kia
11 Doanh nghiệp phát sinh các giao dịch:

– Nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; hoặc

– Vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp/với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ nêu tại stt (7) của bảng này.

  1. Miễn lập hồ sơ giao dịch liên kết

Cụ thể, trường hợp người nộp thuế được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết như sau (khoản 2 Điều 19 Nghị định 132/2020):

– Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng.

– Người nộp thuế đã ký kết thoả thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế thực hiện nộp Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật về thoả thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế.

Các giao dịch liên kết không thuộc phạm vi áp dụng thoả thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai xác định giá giao dịch liên kết.

– Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp (không bao gồm chênh lệch doanh thu và chi phí của hoạt động tài chính) trên doanh thu thuần, bao gồm các lĩnh vực dưới đây:

Phân phối: Từ 5% trở lên.

Sản xuất: Từ 10% trở lên.

Gia công: Từ 15% trở lên.

Trường hợp người nộp thuế theo dõi, hạch toán riêng doanh thu, chi phí của từng lĩnh vực thì áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu thuần tương ứng với từng lĩnh vực.

Nghị định số 132/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020.

  1. Xác định giao dịch liên kết để làm gì?

Mục đích của việc xác định giao dịch liên kết là nhằm loại trừ các yếu tố làm giảm nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải đóng.

Theo đó, người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết có nghĩa vụ lập, lưu trữ, kê khai, cung cấp hồ sơ thông tin về người nộp thuế và các bên liên kết của người nộp thuế bao gồm cả thông tin về các bên liên kết cư trú tại các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam (khoản 13 Điều 17 Luật Quản lý thuế 2019).

Khoản 5 Điều 42 Luật Quản lý năm 2019 quy định nguyên tắc kê khai, xác định giá tính thuế đối với giao dịch liên kết như sau:

– Kê khai, xác định giá giao dịch liên kết theo nguyên tắc phân tích, so sánh với các giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế để xác định nghĩa vụ thuế phải nộp như trong điều kiện giao dịch giữa các bên độc lập;

– Giá giao dịch liên kết được điều chỉnh theo giao dịch độc lập để kê khai, xác định số tiền thuế phải nộp theo nguyên tắc không làm giảm thu nhập chịu thuế;

– Người nộp thuế có quy mô nhỏ, rủi ro về thuế thấp được áp dụng cơ chế đơn giản hóa trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply