Doanh nghiệp xuất hóa đơn cho phần đặt cọc của khách hàng, sau đó khách hàng vi phạm thỏa thuận nên xử lý mất cọc, hóa đơn đã lập nên xử lý như thế nào?

Căn cứ Điều 328 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội quy định về đặt cọc chuyển nhượng:

Điều 328. Đặt cọc

1.Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

2.Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Căn cứ Khoản 4 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định thời điểm xác định thuế GTGT

“Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

…4. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ.”

Căn cứ điều 79 Thông tư 200/2014/TT-BTC

“b) Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

– Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp;

– Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

– Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo;

– Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.”

Doanh nghiệp áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thời điểm lập hóa đơn được thực hiện như sau:

Đối với dịch vụ, sẽ lập hóa đơn tại thời điểm dịch vụ hoàn thành hoặc thời điểm thu trước tiền dịch vụ (trừ thu tiền cọc hoặc tiền tạm ứng của các hợp đồng dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).

Như vậy, theo quy định nêu trên chỉ có duy nhất những trường hợp sau được phép tạm ứng mà không phải lập hóa đơn là: thu tiền cọc hoặc tiền tạm ứng của các hợp đồng dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng.

Doanh nghiệp xuất hóa đơn cho phần đặt cọc của khách hàng, sau đó khách hàng vi phạm thỏa thuận nên xử lý mất cọc, hóa đơn đã lập nên xử lý như thế nào?

Doanh nghiệp tôi là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đang sử dụng HĐĐT theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Vào tháng 3/2022, bên tôi có xuất Hóa đơn (theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC) cho phần đặt cọc của khách hàng. Nhưng đến thời điểm hiện tại, do khách hàng vi phạm thỏa thuận nên xử lý mất cọc. Vậy doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn mới “điều chỉnh giảm” toàn bộ giá trị hóa đơn cũ được không? Hay chỉ có thể hủy và điều chỉnh tờ khai thuế? Và nếu hủy, có phải gửi lại “báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn” không?

Tổng cục thuế trả lời ngày 07/03/2023:

Về nguyên tắc các khoản thu theo tiến độ của cơ sở kinh doanh bất động sản dưới mọi hình thức thì phải lập hóa đơn. Trường hợp cơ sở kinh doanh bất động sản đã thu tiền khi đặt cọc sau đó khách hàng vi phạm thỏa thuận nên xử lý mất cọc thì khoản tiền cơ sở kinh doanh bất động sản đã thu là doanh thu của cơ sở kinh doanh bất động sản. Do đó, không phải thực hiện điều chỉnh giảm.

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply